Emri i Lëndës : Historia e Medh’hebeve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 311-1 B 5 2 0 0 2.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lënde do të përfshihen tema të tilla si: Perkufizimi i Historisë së Medhhebeve, tema, qëllimi, metoda; termat themelorë dhe burimi i saj; shkaqet që çuan në lindjen e medhhebeve; diskutimet rreth çështjeve të besimit dhe politike si dhe ndarja në sekte fetarë. Gjithashtu do të përfshihen shkaqet e shfaqjes së Medhhebeve si: Harixhizmi, Murxhie, Mutezile, Shii, Zejdijje, İmâmijje, İsmâilijje, Pasuesit e Hadithit, Eş´ari, Ma´turidi; kohëzgjatja e formimit, mendimet kryesore, nëndarjet, vëndet ku janë përhapur dhe ndikimet dhe kontributi në botën islame.
Objektivat Fitimi i dijeve në lidhje me medhhebet fetare apo politike Islame që jetojnë akoma sot, të njohim arsyet politike dhe fetare të ndryshimit të tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Perkufizimi i Historisë së Medhhebeve, tema, qëllimi, metoda; termat themelorë dhe burimi i saj.
2Veçoritë dhe burimet e Historisë së Medhhebeve Klasike, Klasifikimi i Medhhebeve dhe gjykimi i ndarjes së tyre.
3Ndarjet e Para dhe Shkaqet që çuan në Lindjen e Medhhebeve
4Harixhizmi dhe Medhhebi Ibadijje
5Medhhebi Murxhie dhe Medhhebi Mu’tezile
6Sekti i Shiitëve në ditët e sotme dhe të dhëna rreth shiitëve; Ekoli Zejdijje
7Ekoli Ismailjje dhe Ekoli Imamijje
8Provim Gjysmëfinal
9Nusajrizmi dhe mendimet themelore të saj
10Dyrzizmi dhe mendimet themelore të saj
11Jezidiizmin dhe mendimet themelore të saj.
12Kadijanizmi dhe mendimet themelore të saj.
13Vehhabizmi, historia e lindjes, mendimet themelore dhe ndikimet.
14Shfaqja dhe mendimet themelore të Baha’izmit.
15Ekoli i Ehl-i Synnetit, Selefizmi, Esharizmi dhe Maturidizmi.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të mësoj medh’hebet e ehli sunneh
2Do të mësoj studenti medh’hebe te reja në ide
3Do të mësoj ndryshimet, dallimet midis medh’hebeve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21020
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)