Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe për të Huajt I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
AFL 101-1 D 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen.
Objektivat - Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës shqipe si një gjuhë indoevropiane - Mësimi i nocioneve bazë gramatikore - Njohja me kategoritë kryesore të gjuhës shqipe, me qëllim që studentët e huaj të dinë të orientohen drejt, kur këto kategori të jenë të nevojshme për ta, në komunikimin dhe kuptimin e gjuhës shqipe
Programi i Lëndës
JavaTema
1Alfabeti i gjuhes shqipe. Praktikim i tingujve. Lexim i fjaleve me tinguj te veshtire. Leximi i teksteve të shkurtra (pa u ditur kuptimin) për të praktikuar tingujt e gjuhës shqipe
2Peremrat vetore ne njejes dhe shumes. Folja “jam”, forma pohore, menyra deftore, koha e tashmeFjalet e reja.Ushtrime rreth foljeve joveprore,koha e tashme.
3Ora ne gjuhen shqipe.
4“Takimi dhe njohja me nje person te ri”. Peremrat pyetes kush?, cili?, cila? Ushtrime. Permrat pyetes cilet? cilat?cfare? ku? kur? sa?
5Kuic me të gjithë elementët e mësuar deri tani.
6Emertimi i disa profesioneve dhe nacionaliteteve,ne gjinine mashkullore e femerore.
7Gjinia mashkullore. Mjetet gramatikor te dallimit te saj.
8Provim Gjysmëfinal
9Teksti “Une jam student”. Folja “punoj” dhe foljet e tjera te zgjedhimit te pare, ne te tri format e tyre, koha e tashme, menyra deftore
10Teksti “Ne klase” dhe foljet “hap”, “mbyll”. Folje te tjera te zgjedhimit te dyte ne tri format, koha e tashme menyra deftore.Karakteristikat e tyre dalluese gramatikore. Ushtrime.Foljet e parregullta “flas”, “them”, “jap””shoh”.
11Teksti “Ne klase” dhe foljet “hap”, “mbyll”. Folje te tjera te zgjedhimit te dyte ne tri format, koha e tashme menyra deftore.Karakteristikat e tyre dalluese gramatikore. Ushtrime.Foljet e parregullta “flas”, “them”, “jap””shoh”.
12Teksti “Ne restorant”. Foljet “ha”, “pi”, koha e tashme, menyra deftore.Folje te tjera te zgjedhimit te trete. Koha e tashme, menyra deftore.
13Teksti “Familja”. Disa mbiemra me nyje në gjuhën shqipe Mbiemra qe tregojne ngjyra
14Koha e tashme
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës shqipe
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën shqipe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11313
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)