Emri i Lëndës : Historia Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 222-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në lënden e Historisë Islame do të njihemi me gjithçka ka ndodhur pas vdekjes së Profetit a.s., duke filluar me periudhen e Kalifatit, mënyra sesi u zgjodhën Prijësit e besimtarëve; Ebu Bekri r.a., Omeri r.a., Osmani r.a. si dhe Aliu r.a., që u pasua me Hulefai Rrashidinët, me botkuptimin e tyre të të qënit drejtues i një shteti, me ngjarjet politike, me formimin e institucioneve, me arritjet shkencoro-kulturorë, gjithashtu do të njihemi me politikën, organizimin ushtarak, shoqërinë dhe ekonominë e shtetit Emevi dhe Abbasi.
Objektivat Të merren njohuri rreth historisë së katër halifeve, Emevitëve dhe Abbasitëve
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Termat, Burimet dhe një Vështrim i Përgjithshëm
2Qeverisja e Ebu Bekrit r.a.
3Ngjarjet politike ne kohen e Ebu Bekrit r.a.
4Zgjedhja e Omerit r.a. si kalif i shtetit dhe mënyra e qeverisjes së tij
5Ngjarjet politike në kohën e Omerit r.a. dhe institucionet e reja
6Ardhja e Osmanit r.a. ne krye të shtetit, mënyra e qeverisjes dhe ngjarjet politike të ndodhura asokohe
7Ngatërresat e brendshme në periudhën e Hz. Osman r.a.; shkaqet, përpjekjet për zgjidhjen e tyre dhe rënia dëshmor e Osmanit r.a.
8Provim Gjysmëfinal
9Zgjedhja e Aliut r.a. si kalif i shtetit dhe mënyra e qeverisjes së saj
10Ngjarjet politike në kohën e Aliut r.a., rënia dëshmor dhe zgjedhja e Hasanit r.a. si Prijës i besimtarëve
11Periudha e Emevitëve: Qeverisja e shtetit dhe institucionet, ngjarjet politike, shkenca dhe kultura
12Periudha e Abbasitëve: Qeverisja e shtetit dhe institucionet, ngjarjet politike, shkenca dhe kultura
13Shtete Islame të tjera: Selçuket, Memluket dhe Baburshahët
14Perandoria Osmane
15Islami në Gadishullin e Ballkanit
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti përfton njohuri të përgjithshme rreth periudhës së katër halifeve pas Profetit Muhamed (s.a.s)
2Studenti fiton metodë për të gjykuar drejtë gjendje të vështira me të cilat ai mund të përballet
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)