Emri i Lëndës : Hyrje në Sociologji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
SOC 101-1 C 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Programi i lëndës “Hyrje në Sociologji” përmban një tërësi konceptesh, njohurish dhe vlerash, të lidhura logjikisht me njëra-tjetrën për të interpretuar më mirë dukuritë, proceset dhe tendencat e zhvillimit të shoqërisë bazuar në analizën sociologjike. Studenti do të njihet me metodat e ndryshme kërkimore, ku përfshijmë eksperimentin sociologjik, anketat, intervistat, vëzhgimin sociologjik etj. Studimi shkencor duhet të analizojë kontekstin kulturor duke i kushtuar vemendje të vecantë simboleve, normave, materiales, subkulturës, kundërkulturës, etnocentrizmit, ksenocentrizëm, relativitetit kulturor, shoqërizimit etj. Ndër konceptet kryesore që do të shtjellohen në kuadrin e këtij programi janë: faza të procesit të shoqërizimit, devianca, dallimi gjinor, shtresimi ekonomik, familja, raca, etnia, pakica kombëtare, diskriminimi racor ose etnik, feja. Lënda do paraqesë një pasqyrë të gjerë të funksioneve sociale dhe ideologjive si, fe botërore, shekullarizim, fondamentalizëm, karakteristika të punës në vendet më të industrializuara, urbanizim, metropol, megalopolis, zonë urbane, xhentrifikim, lëvizshmëri shoqërore individuale, lëvizshmëri shoqërore strukturore, shoqëri tradicionale, shoqëri moderne, shoqëri pasmoderne etj
Objektivat 1. T’u ofrojë studentëve aftësitësimin intelektuale për të analizuar dukuritë, proceset e zhvillimet më të rëndësishme të shoqërisë; 2. Të ketë njohuri bazë të kërkimit shkencor sasior dhe cilësor. 3. Të kultivojë aftësitë për t’u angazhuar në zgjidhjen praktike të problemeve të ndryshme shoqërore që kanë të bëjnë me individin, me grupime shoqërore të caktuara ose me gjithë shoqërinë; 4. Të rrisë vetëdijen dhe përkushtimin për respektimin e vlerave, normave kulturore e ligjore si kusht i domosdoshëm për bashkëjetesën në shoqërinë bashkëkohore dhe të impenjohet në promovimin e tyre
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ç’është Sociologjia? Probleme dhe Prespektiva
21.Kultura dhe shoqëria 2.Shoqërizimi dhe periudhat e jetës
31.Bashkëveprimi social dhe jeta e përditshme. 2. Korformizmi dhe shmangia
4Statikifimi dhe struktura klasore
51. Etniteti dhe raca 2.Grupet dhe organizatat
61. Politika, qeveria, dhe Shteti 2.Lufta dhe ushtria
71.Farefisnia, martesa dhe familja 2. Edukimi komunikimi dhe media
8Provim Gjysmëfinal
91. Feja 2. Toleranca nderfetare
101. Puna dhe jeta ekonomike 2. Globalizimi dhe bota në ndryshim
111. Urbanizimi Modern 2. Popullsia, shëndeti dhe plakja
12Revolucionet dhe lëvizjet sociale
13Metodat e Studimit
14Zhvillimi i teorisë sociologjike
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti duhet të këtë kuptuar kompleksitetin e realitetit shoqëror nëpërmjet udhëzimit të literaturës shkencore
2Të ketë ezauruar mënyrat operative si dhe metodat emprike te implementitmit ideologjik
3Të jetë i aftë së interpretojë tekste të kontekstit sociologjik
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 020
Gjysmë finale 100
Provimi final 11515
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 101
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.04
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)