Emri i Lëndës : Gjuhë Turke niveli mesëm II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
TRK 104-1 E 2 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Analizë teksti synon zhvillimin e katër shprehive të nxënies së gjuhës Angleze, përkatësisht shkrimin, leximin, të folurin dhe dëgjimin. Qëllimi kryesor është pajisja e studentëve me kompetenca të mjaftueshme gjuhësore për mbarëvajtjen e studimeve të mëtejshme akademike. Ne ketë kurs studentët do të analizojnë dhe prodhojnë lloje të ndryshme esesh si ato informative, përshkruese dhe narrative.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi shkrimin, leximin, dëgjimin dhe të folurën. - Të qartësojë studentët mbi çështjet problematike të Turqishtes - Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në përdorimin e gjuhës. - Të zhvillojë aftësitë e të shkruarit të studentëve dhe ti përgatisë ata për kërkesat e shkrimit në programin mësimor. - Të zhvillojnë strategji për shkrimin e eseve të llojeve të ndryshme si informative, përshkrimi
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kültürel Etkinlikler? - Llojet Kulturore
2Fobiler? - Fobitë
3Hastalıklar -Sëmundjet
4Buluşlar- Shpikjet
5Alışkanlıklar - Zakonet
6Gelecekle ilgili planlar - Planet për të ardhmen
7Ilanlar - Njoftimet
8Provimi gjysmefinal
9Medya - Media
10Dün, Bugün, Yarın - Dje, Sot, Nesër
11Biyografi -Biografitë
12Dil Bilgisi Tekrarlama -Përsëritje gramatike
13Tercüme - Përkthime
14Farklı Kültürler - Kultura të ndryshme
15Tatil - Pushimet
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista romane etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim dhe ne komunikim me te tjeret
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 030
Gjysmë finale 11111
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 121
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.84
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)