Emri i Lëndës : Gjuhë Arabe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 111-1 A -1 6 0 0 6.00 8
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Libri për mësimin e arabishtes përbëhet nga tre pjesë dhe përmban mësime të një stili modern për mësimin e gjuhës arabe. Në këtë lëndë do të mësohet drejtëshkrimi i gjuhës arabe, leximi me saktësi i teksteve të ndryshme në gjuhën arabe. Në këtë lëndë do të mesohet komunikimi me folësit e gjuhës arabe, po ashtu do të hidhen hapat e para të përkthimit nga gjuha arabe në gjuhën angleze dhe anasjelltas.
Objektivat Të mësohet arabishtja standarde. Studentët të jenë në gjendje të komunikojnë në gjuhën arabe. Studentët të jenë në gjendje të shkruajnë në gjuhën arabe. Studentët të jenë në gjendje të përkthejnë nga gjuha arabe
Programi i Lëndës
JavaTema
1Në këtë temë do të shpjegohen fjalë të reja në lidhje me emrat e profesioneve. Do të shpjegohen emrat e ushqimeve kryesore, emrat e sendeve që ndodhen në klasë. Do të shpjegohen emrat e sendeve që ndodhen në shtëpi dhe emrat e rrobave. Gjithashtu do të shpjwgohen edhe fjalë të reja në lidhje me natyrën, kafshët dhe sendet personale. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A1; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 13-25.
2Në këtë temë do të shpjegohet alfabeti dhe mënyrat e shkrimit të shkronjave në gjuhën arabe. Gjithashtu do të shpjegohen zanoret e gjuhës arabe, numrat, mbiemrat, ngjyrat, ditët e javës si dhe muajt e vitit. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A1; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 26-50.
3Në këtë temë do të shpjegohen përshëndetjet. Do të mësohen cilat janë format për të uruar mirëseardhjen në arabisht dhe pyetjet klasike kur takohemi me dikënd, siç janë emri, vendbanimi etj. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A1; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 50-72.
4Në këtë temë do të meren fjalë të reja dhe do të ndiqet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 12-35.
5Në këtë temë do të meren fjalë të reja në lidhje me familjen dhe pjesëtarët e saj. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 38-58.
6Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja në lidhje me sendet që ndodhen në klasë dhe mënyra se si pyetet për vendodhjen e sendeve. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 60-80.
7Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja në lidhje me ushqimet, emrat e tyre, përbërësit dhe mënyra se si pyetet për të kërkuar ushqim. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 82-102.
8Provimi gjysmë final
9Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja në lidhje me orën dhe mënyra se si pyesim për të mësuar mbi gjendjen e këmbimit valutor. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 104-124.
10Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja në lidhje me pushimet dhe mënyra se si pyesim për të mësuar se si dikush i ka kaluar pushimet dhe çfarë aktivitetesh ka bërë. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 126-146.
11Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja në lidhje me angazhimet dhe mënyra se si pyesim për të mësuar se si dikush e ka kaluar kohën gjatë ditës. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 148-168.
12Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja në lidhje me motin dhe mënyra se si pyesim për të mësuar mbi gjendjen e motit. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 170-190.
13Në këtë temë do të mësohen fjalë të reja për mënyrën se si urohet kur dikush largohet nga një vend. Do të lexohet nga libri dialog që do të përmbajë fjalët e reja. Gjithashtu do të ketë dëgjim dhe më pas do të plotësohen ushtrime në lidhje me dëgjimin. Do të mësohet mënyra e shqiptimit të shkronjave që janë të ngjashme në shqiptim me njëra tjetrën. Në fund të mësimit studentët do të zhvillojnë dialogje me njëri tjetrin. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 190-210.
14Këtë javë do të bëhet përsëritje e mësimeve nga java e parë deri në javën e shtatë. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 13-102.
15Këtë javë do të bëhet përsëritje e mësimeve nga java e nëntë deri në javën e trembëdhjetë. Sabir Mushraf, Sead Huli, Ebu Uejs Mahmud, At-Takallum A2; A Comprehensive Modern Arabic Course, Dar Al-Nile, Cairo 2017: 104-210.
16Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Mesimi i studentëve me termat e gjuhës arabe
2Të bëhen punime me nivel gjuhës (ese, detyra kursi, etj.)
3Pasurimi i fjalorit duke lexuar tekste të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16696
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 12424
Provimi final 13838
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 200
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 8
ECTS 8

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)