Emri i Lëndës : Gjuhë Arabe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 111-1 B 1 8 0 0 8.00 10
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të mësohet drejtëshkrimi i gjuhës arabe, leximi me saktësi i teksteve të ndryshme në gjuhën arabe, do të mësohen në tërësi rregullat gramatikore të gjuhës arabe. Në këtë lëndë do të mesohet komunikimi me arabofolësit, po ashtu do të mësohet si përkthehet nga gjuha arabe në gjuhën shqipe dhe anasjelltas.
Objektivat - Të mësohen temat e gramatikës së gjuhës arabe. - Të pasurohet fjalori i nxënësve duke lexuar tekste të ndryshme. - Studentët të jenë në gjendje të komunikojnë në gjuhën arabe - Të jenë në gjendje të përkthejnë nga gjuha arabe
Programi i Lëndës
JavaTema
1“Prezentimi” (Njohja), Përemrat vetor në njëjës , Përkatësia
2“Familja”, Koha e shkuar, përemrat në dysi dhe shumës.
3Lexim dhe kuptim, njëjësi, dysi dhe shumësi, Koha e shkuar
4Koha e tashme me përemrat në dysi dhe shumës
5“Mësimi”, Mënyra urdhërore ndalesa, ndalesa me “Lejse”, dialog, numërori
6“Ushqimi” fjalia emërore, Mohimi i kohës së tashme me “LA”, dialog, Lidhja gjinore. Llojet e shumësit
7“Kohët dhe Ҫmimet”, parafjalët dhe pjesëzat pyetëse, dëgjim, dialog, numërori nga 1- 1000
8Provim Gjysmëfinal
9“Pushimet”, Koha e tashme apo e ardhme, zgjedhimi i foljes së ngjitur me përemër, folja ndihmëse “KANE”, ndajfoljet e vendit dhe kohës,
10“Jeta e përditshme”, fjalia foljore
11Llojet e foljes, koha e shkuar, koha e tashme dhe mënyra urdhërore, dialog
12Kryefjala e fjalisë foljore “El-Failu” dhe Kundrinori, lexim dhe kuptim
13“Moti dhe Veshja” mësimi i fjalëve të reja, Cilësori dhe i cilësuari
14Mohimi i mënyrës lidhore me “LEN” Përemrat pyetës
15Lexim dhe degjim, dialog, shkrim dhe lexim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësohen studentët me termat e gramatikës së gjuhës arabe.
2Të bëjnë punime me nivel të lartë gjuhësor ( ese, detyra kursi, etj.)
3Të pasurohet fjalori i nxënësve duke lexuar tekste të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize1030
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14798
Detyra 200
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 250
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 10
ECTS 10

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)