Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame


Koordinator

             Dr. Genti Kruja             

[email protected]

Bordi Shkencor


Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi [email protected]
 
Dr. Genti Kruja [email protected]
 
Dr. Skender Bruçaj [email protected]
 
 

Programi i Masterit në Shkencat Themelore Islame është projektuar tu ofrojë një horizont intelektual studentëve duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptesh dhe perspektivash në fushën e shkencave themelore islame. Në këtë program studentët do të kenë mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre në shkencat themelore islame duke pasur mundësinë të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat në këtë fushë. Ky cikël zgjat dy vite akademike dheështë konceptuar e bazuar në nevojat dhe kërkesat e vendit tonë.

Rreth programit

Programi master në Shkencat Themelore Islame është projektuar që t’u ofrojë një horizont intelektual studentëve, duke parashtruar një shumëllojshmëri konceptesh dhe perspektivash në fushën e Shkencave Themelore Islame.

Në këtë program studentët do të ketë mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre në Shkencat Themelore Islame duke pasur mundësinë të ndërtojnë karrierën e tyre profesionale në këtë fushë, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Ky cikël studimi zgjat dy vite akademike dhe është konceptuar e bazuar në nevojat dhe kërkesat e vendit tonë.

Misioni

Misioni i programit master në Shkencat Themelore Islame është përgatitja e individëve të kualifikuar në këtë fushë dhe fushave të ngjashme me to, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si edhe mbështetja e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve, që ndikojnë në përmirësimin e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë.

Vizioni

Programi master në Shkencat Themelore Islame do të ndihmojë studentët në fitimin e aftësive dhe kompetencave tëleximit dhe vlerësimit të burimeve themelore tëshkencave islame. Në vizionin e këtij programi përfshihet edukimi i studentëve në mënyrë që ata të përvetësojnë njohuri të mjaftueshme, nëlidhje me aspektet sociale dhe fetare, dhe t'i ndërlidhë ato me fushën e studimit, aftësitë për t'u shprehur në oratori dhe në të shkruar atë që ai ose ajo ka mësuar dhe kryerja e praktikave profesionale.

Kohëzgjatja e studimeve

Programi master i shkencave në Shkencat Themelore Islame zgjat dy vite akademike, të ndarë në katër semestra.

Numri i krediteve ECTS (Sistemi europian i transferimit të kredive)

Programi master i shkencave në Shkencat Themelore Islame përmban gjithsej 120 ECTS. 1 ECTS = 25 orë.

Titulli i diplomës

Në fund të programit lëshohet diploma me titull “Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame”.

Mundësitë e punësimit

Studentët që diplomohen në departamentin e Shkencave Islame kanë mundësi punësimi në institucione të ndryshme, si specialistë të fushës që studiojnë, së cilës çdo ditë e më tepër i rritet rëndësia për nga veçantia që përmban, duke përgatitur kuadro të një fushe sa specifike, aq dhe të integruar me fusha të ndryshme studimi.

Studentët që diplomohen nga departamenti i Shkencave Islame do të kenë mundësi  punësimi, së pari, në të gjitha institucionet në varësi të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë (KMSH) nga Selia Qendrore, deri në zyrat lokale në të gjitha qytetet e Shqipërisë, të drejtuara nga 35 myftinitë e Republikës, si edhe në të gjitha xhamitë, kurset dhe qendrat kulturore, që administrohen nga myftinitë e rrethit përkatës.

Një tjetër mundësi punësimi është edhe si asistent kërkimor në Kolegjin Universitar “Bedër”, Departamenti i Shkencave Islame.

Studentët që diplomohen në departamentin e Shkencave Islame të KUB kanë mundësi  punësimi edhe në institucione të ndryshme, si dhe në fondacione dhe shoqata të ndryshme, etj. 

Kurrikula

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ISC 401 Metodat Kërkimore English, Turkish, Arabic A 48 102 3.00 6
2 ISC 431 Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë English, Turkish B 48 103 3.00 6
3 ISC 413 Problematikat Kryesore të Shkencës së Hadithit Turkish B 48 101 3.00 6
4 ISC 433 Historia e Krahasuar e Religjioneve Arabic B 48 100 3.00 6
5 ISC 411 Problematikat Kryesore të Metodologjisë së Jurisprudencës Islame Turkish B 48 101 3.00 6
Gjithsej 240 507 15 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ISC 444 Seminare English, Turkish C 48 96 3.00 6
2 ISC 432 Relata midis Fesë dhe Shkencës English, Turkish C 48 92 3.00 6
3 ISC 414 Metodat e Interpretimit të Haditheve Turkish B 48 110 3.00 6
4 ISC 412 Ekolet e Tefsirit Arabic B 48 102 3.00 6
5 ISC 402 Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale English, Turkish, Arabic A 48 94 3.00 6
Gjithsej 240 494 15 30

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ISC 533 Sociologji Fetare English, Turkish C 48 102 3.00 6
2 ISC 521 Studime rreth Historisë Islame Turkish B 48 102 3.00 6
3 ISC 531 Problematikat e Edukimit Fetar English, Turkish E 48 102 3.00 6
4 ISC 511 Studime rreth Shkencës së Jurisprudencës Islame Turkish, Arabic B 48 103 3.00 6
5 English, Turkish Elective English, Turkish D 0 0 3.00 -
Gjithsej 192 409 15 30

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 ISC 598 Tezë Albanian, English, Turkish, Arabic F 48 711 3.00 30
Gjithsej 48 711 3 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
ISC 513 Problematikat Moderne të Kelamit Arabic D 48 91 3.00 6
ISC 535 Rrymat Moderne të Filozofisë English, Turkish D 48 102 3.00 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)