Emri i Lëndës : Ekolet e Tefsirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 412-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Burimet, historiku dhe llojet e ndryshme të shkencës së tefsirit të shoqëruar me disa shembuj tekstesh tefsiri të ndryshëm.
Objektivat Studimi i ekoleve të ndryshme të tefsirit të shoqëruar me shembuj për secilin prej tyre në mënyrë që nxënësi t’i përvetësojë mirë këto ekole e të fitojë aftësinë për të bërë klasifikimin e çfarëdolloj teksti tjetër me të cilin mund të haset.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Burimet kryesore
2Historiku i shkencës së Tefsirit
3Rrymat kryesore të Tefsirit
4Tefsiri i transmetuar
5Tefsiri i Taberiut
6Tefsiri i Ibn Kethirit
7Tefsiret e komentuar
8Provimi gjysmëfinal
9Zemahsheri dhe tefsiri i tij “el-Keshshaf”
10Fahreddin Rrazi dhe Tefsiri Kebir
11Tefsiri Kurtubiut
12Tefsiri Sociologjik
13Tefsiri i Hamdi Yazërit
14Vlerësime te përgjithshme
15Përsëritje e lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuritë bazë rreth historikut, burimeve dhe nëndegëve të tefsirit.
2Studenti do të pëftojë aftësinë për të bërë klasifikimin e çfarëdolloj teksti tefsiri.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)