Emri i Lëndës : Teknikat dhe Metodat Kërkimore në Shkencat Sociale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 402-1 A 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të bëhët trajtimi i teknikave të mbledhjes së informacioneve në shkencat sociale, analizës dhe vlerësimit të këtyre informacioneve. Vlerësimi i teknikave të reja kërkimore duke treguar shembuj rreth studimeve në shkencat sociale.
Objektivat Të mësohen teknikat e mbledhjes së informacioneve në shkencat sociale, analizës dhe vlerësimit të këtyre informacioneve. Si dhe të mësohen tekanikat e reja kërkimore duke iu treguar studentve shembuj nga studime të ndryshme në fushën e shkencave sociale.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepti shkencat sociale
2Mbledhja e të dhënave në shkencat sociale
3Matja e informacioneve në shkencat sociale
4Procesi i kërkimeve në shkencat sociale
5Teoria dhe modeli në shkencat sociale
6Interpretimi i informacionit në shkencat sociale
7Prezantimi i informacionit në shkencat sociale
8Provimi gjysmëfinal
9Metodologjitë e reja në shkencat sociale
10Metodologjitë me një faktor
11Metodologjitë me shumë faktore
12Kërkimet në teren
13Statistikat
14Vleresim i përgjithshëm
15Përsëritje e lëndës
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Stıdentët do të mësojnë teknikat e mbledhjes së informacioneve në shkencat sociale dhe klasifikimin e tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte210
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 2816
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)