Emri i Lëndës : Ekolet e Tefsirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 412-1 B 2 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Korniza e përgjithshme e temave që do të studiohen në këtë lëndë është: Ekolet e tefsirit në kohën e sahabeve, Abdullah b. Abbas dhe ekoli i Mekës; Abdullah b. Mesud dhe ekoli i Kufes; Ubey b. Ka’b dhe ekolet e Medines; tefsiret filologjike; tefsiret e grupimeve; tefsiret sufiste; tefsiret filozofike; tefsiret shkencore dhe letrare.
Objektivat Vlerësimi i periudhave që ka kaluar shkenca e tefsirit në përgjithësi që nga koha e Profetit (sas). Informimi i studentit rreth trajtimit të Kur’anit në kohët moderne, si dhe sigurimi i arritjes së studentit në nivelin ku mund të bëjë një vlerësim në lidhje me këtë trajtim. Tregimi i ndikimit të metodave të ndryshme në kuptimin dhe komentimin e Kur’anit në kontekstin e teksteve të tefsirit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Burimet kryesore
2Historiku i shkencës së Tefsirit
3Tefsiri dhe burimet e tefsirit në kohën e Profetit (sas). Tefsiri dhe burimet e tefsirit në kohën e sahabeve. Tefsiri në kohën e tabiinëve.
4Tefsir dhe israilijat. Lëvizjet e tefsirit pas periudhës së tabiinëve, shkrimet e para të tefsirit dhe ndikimi i tyre.
5Vijueshmëria e formimit të stadeve që ka kaluar stabiliteti i tefsirit deri në kohën tonë. Dhe paralelisht me këtë, zhvillimi i letërsisë dhe analizimi i autorëve bashkë me veprat e tyre
6Informimi i studentit në lidhje me trajtimin e Kur’anit në kohën moderne
7Aspekti filologjik i Kur’anit
8Provim Gjysmëfinal
9Trajtimi i Kur’anit në aspektin sociologjik
10Trajtimi i Kur’anit në aspektin shkencor -1
11Trajtimi i Kur’anit në aspektin shkencor -2
12Trajtimi i Kur’anit në aspektin historik -1
13Trajtimi i Kur’anit në aspektin historik -2
14Trajtimi i Kur’anit në aspektin filozofik
15Trajtimi i Kur’anit në aspektin ateistik
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë periudhat që ka kaluar shkenca e tefsirit duke filluar që nga koha e Profetit (sas).
2Fitimi i aftësisë së të menduarit analitik rreth trajtimit letrar dhe gjuhësor të Kur’anit.
3Fitimi i aftësisë së të menduarit analitik rreth trajtimit shkencor të Kur’anit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final20
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final80
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11616
Gjysmë finale 000
Provimi final 13030
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)