Emri i Lëndës : Problematikat Themelore të Filozofisë së Fesë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 431-1 B 1 3 0 0 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë duke analizuar temat bazë të filozofisë së fesë si “marrëdhënia intelekt-shpallje hyjnore”, “argumente mbi ekzistencën e Zotit”, “eksperienca fetare”, “gjuha fetare dhe atributet e Zotit”, “marrëdhënia fe-moral”, “ problemi i të keqes”, “ jeta pas vdekjes”, “ feja dhe pluralizmi fetar”, arrin t’i përftojë studentit aftësinë e të menduarit në mënyrë më racionale, më kritikuese dhe më të përgjithshme.
Objektivat Të pajisim studentët me aftësinë për të bërë interpretime rreth termave themelore dhe argumenteve të filozofisë së fesë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia e fesë? Relata fe-filozofi.
2Perceptimet epistemologjike në filozofinë e fesë
3Përvojë fetare
4Feja dhe mitologjia
5Argumentet rreth ekzistencës së Zotit: Argumenti ontologjik
6Argumentet rreth ekzistencës së Zotit: Argumenti Kozmologjik
7Lidhja Zot-gjithësi dhe mrekullitë
8Provim Gjysmëfinal
9Feja dhe shkenca
10Problemet aktuale të lidhjes fe-shkencë
11Problemi i së keqes
12Pluralizmi fetar
13Lidhja fe-moral
14Jeta pas vdekjes
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë termat themelore të filozofisë së fesë.
2Studentët do të përfitojnë njohuri rreth problemeve kryesore të filozofisë së fesë.
3Studentët do të përftojnë aftësinë për të interpretuar çështjet dhe problemet kryesore të filozofisë së fese.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte250
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 21326
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)