Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 101-3 A 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Shqiptimi i saktë i shkronjave të Kur’anit. Mësimi dhe praktikimi i rregullave të texhvidit. Leximi në mënyrë të saktë i disa sureve dhe mësimi përmendësh i disa pjesëve Kur’anore.
Objektivat Të fitohet aftësia për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit. Të mësohen përmendësh disa pjesë Kur’anore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Lexim (Fatiha ve Bakara)
2Lexim (Fatiha ve Bakara)
3 Praktikimi i rregullave të texhvidit
4Leximi përmendësh i sureve që ndodhen midis Duha-Nas me anë të rrugës tahkik.
5Leximi përmendësh i sureve që ndodhen midis Duha-Nas me anë të rrugës tahkik
6Praktikimi i rregullave të texhvidit
7Leximi përmendësh i sureve që nuk dihen nga Xhuzja Amme
8Provim Gjysmëfinal
9Leximi përmendësh i sureve që nuk dihen nga Xhuzja Amme
10Praktikimi i rregullave të texhvidit
11Leximi dhe mësimi përmendësh i Amene’r-rasulu
12Leximi dhe mësimi përmendësh i Amene’r-rasulu
13Leximi dhe mësimi përmendësh i ajeteve të fundit të sures Hashr
14Përsëritja dhe kontrolli i pjesëve përmendësh
15Përsëritja dhe kontrolli i pjesëve përmendësh
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të fitohet nga studentët aftësia për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit.
2Të mësohen përmendësh disa pjesë Kur’anore.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)