Emri i Lëndës : Bazat e Adhurimit Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende shpjegohen njohuri rreth pastertise, namazit, agjerimit, zekatit dhe haxhit ne driten e Kuranit Famelarte dhe te Thenieve te Profetit tone(sas)
Objektivat Të pajiset studenti me njohuri rreth adhurimeve të përditshme islame.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Pastertia
2Abdesti dhe llojet e tij
3Kushtet e namazit
4Kryerja e rregullt e shtyllave të namazit
5Kryerja e rregullt e shtyllave të namazit
6Xhamite
7Vaktet e namazeve
8Provim gjysmëfinal
9Muaji i Ramazanit dhe agjerimi
10Kushtet e agjerimit
11Llojet e agjerimit
13Llojet e lëmoshës
15Llojet e haxhit
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuri rreth adhurimeve të përditshme islame
2Studentët do të marrin njohur të thelluara rreth pastërtisë fizike në Islam
3Studentët do të mësojnë hollësisht mbi namazin, agjërimin, zukatin dhe haxhin.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 31030
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)