Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 104-3 C 2 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Plani mësimor i kësaj lënde ka një strukturë të shumë anshme, e cila përfshin gramatikën, fjalorin, integrimin e të dëgjuarit, të folurit, të shkrimit dhe leximit. Gjatë leximit do të theksohen strategjitë e të kuptuarit dhe mësimin e zgjerimit të fjalorit. Studenti do të zhvillojë aftësitë e të mësuarit përmes përfshirjes së tij në detyra të ndryshme, dhe punë autonome me fjalor dhe burime të tjera të mësimit të gjuhës. Kjo lëndë synon përmirësimin e aftësive gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë në lexim dhe të kuptuarit. Tekstet për këtë kurs do të ndihmojnë studentët të përmirësojnë kuptimin e temave të ndryshme dhe fushave të studimit (p.sh., shkenca shoqërore, shkenca natyrore, dhe humane) me mënyrat e ndryshme të diskursit (p.sh., tregim, transmetim, dhe argumentim). Studentët do të zhvillojnë të menduarin kritik përmes rëndësisë që i është dhënë inferencës gjate gjithë semestrit. Tekstet e përdorura mbulojnë aspektet kulturore të vendeve anglisht folëse për të ndihmuar edukimin e tyre ndërkulturor. Shkrimi është zhvilluar përmes një studimi më të thellë të strukturave gramatikore dhe nëpërmjet praktikës në shkrim, teknikave të paragrafëve dhe sidomos shkrimit te eseve me pesë paragrafë. Studentët do te përmirësojnë aftësitë e tyre për të shkruar një shumëllojshmëri fjalish dhe do të angazhohen në kritikën e punës së shokut dhe editime te tekstit.
Objektivat Lënda ka për qëllim të: - Të zhvillojnë aftësitë e të folurit dhe të lexuarit. - Të përmirësojë përdorimin e strategjive të nxënit te fjalorit gjatë leximit dhe aktiviteteve specifike të caktuara për mësimin e fjalorit. - Zhvillimin e aftësive të studentëve për proceset bazë të leximit,të kuptimit dhe përdorimin e aftësive efektive për të kuptuar materialet e leximit. - Përmirësimin e aftësive të studentëve në identifikimin e tipareve dalluese të paragrafëve dhe përdorimi i tyre në kontekstin e të shkruarit. - Të bëjë studentët të demonstrojnë kuptimin e strukturave të ndryshme gramatikore në të folur dhe të shkruar: Studentët do të shpjegojnë dhe përdorin teknikat për të shkruar paragrafë, ese, ditar, letër dhe të theksojnë rëndësinë e redaktimit me shkrim. - Të bëjë që studentët të diskutojnë, debatojnë në lidhje me tema të ndryshme shoqërore dhe akademike duke përdorur gjuhën angleze të saktë gramatikisht.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Extremet. Leximi: nxënia e fjalorit. Gramatikë. Fjalitë e përbëra. Shkrimi dhe leximi:përshkrim i vendeve.
2Gjerat nuk janë ashtu siç kanë qenë. Gramatikë: përshkrimi i zakoneve. Të folurit: diskutim. Shkrim: të shkruash për të folur.
3Gjërat nuk janë ashtu siç kanë qenë: ushtrime.
4Përsëritje. Ese: përshkrimi i një personi që ka lënë mbresa të thella në jetën tuaj
5Rrezikimi i jetës. Gramatikë: foljet modale. Shkrim i letrave formale dhe joformale.
6Ushtrime. Shkrim në klasë.
7Në ëndrrat tuaja. Leximi foljet modale. Të folurit: diskutim rreth ëndrrave
8Provimi gjysmefinal
9Në ëndrrat tuaja: Ushtime. Shkrim rreth ëndrrave.
10Nuk është kurrë vonë. Gramatikë: hipoteza. Të folurit: biseda. Shkrimi i tregimit.
11Ushtrime. Lexim.
12Lexim ekstensiv.
13Përmbledhje e gramatikës. Shkrim esesh I
14Shkrim esesh II
15Shkrim esesh III
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte345
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 3515
Gjysmë finale 155
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)