Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid IV
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 202-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Bëhet mësimi përmendësh i sureve Mu’minun, Kehf dhe Neml dhe leximi i xhuzeve 20-24 duke marrë për baze karakteristikat fonetike të tyre në përputhje me rregullat përkatëse. Trajtohen temat si: tes’hil, ishmam, imla si dhe analiza dhe përseritja e rregullave të texhvidit.
Objektivat T’i japë studentit aftësinë e te lexuarit drejte te Kur’anit dhe te mësohen disa pasazhe përmendësh.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Leximi i Xhuzit 20 surja Neml ajetet 56-93, Surja Kasas ajetet 1-88, Surja Ankebut ayetet 1-45
2Mësimi përmendësh i ajeteve 89-93 te Sures Neml dhe drejtshqiptimi I shkronjave
3Leximi i Xhuzit 21 surja Ankebut ajetet 46-69, Surja Rum ajetet 1-60, Surja Lokman ayetet 1-34,Surja Sexhde ajetet 1-30, Surja Ahzab Ajetet 1-30. Veçoritë e shkronjave
4Mësimi përmendësh I ajeteve 1-12 te sures Kehf
5Leximi i Xhuzit 22 surja Ahzab ajetet 31-73, Surja Sebe ajetet 1-54, Surja Fatir ayetet 1-54. Çeshtja e Transmetimit
6Mësimi përmendësh i ajeteve 1-17 te sures Muminun. Tema e imales
7Leximi i Xhuzit 23 surja Jasin ajetet 1-83, Surja Saffat ajetet 1-182, Surja Sad ayetet 1-88,Surja Zumer ajetet 1-31. Tema e ishmamit
8Provim Gjysmëfinal
9Mësimi përmendësh I ajeteve 26-29 te sures Fetih. Tema e tes'hilit
10Leximi i Xhuzit 24 surja Zumer ajetet 32-85, Surja Mumin ajetet 1-85, Surja Fusilet ayetet 1-54.
11Përseritja e përmendësh e sures Jasin me lexim në mënyrë Hadır(Faqet 1-2).
12Përsëritja e përmendësh e sures Jasin me lexim në mënyrë Hadır(Faqet 3-4).
13Perseritja e permendesh e sures Jasin me lexim ne menyre Hadır(Faqet 5-6).
14Perseritja e permendesh e sureve Mulk dhe Nebe me lexim ne menyre Hadır
15Perseritja e sureve te shkurtra.(Nas-Duha).
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të marrin njohuritë bazë rreth raportimit dhe shkrimit të lajmit
2Studentët do të jenë të aftë të përdorin sa më mirë burimet e informacionit, të ndërtojnë strukturën e një lajmi për gazetë, TV, radio, si dhe për tregimet e gjata.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)