Emri i Lëndës : Tekste Tefsiri
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 313-1 D 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të analizohet tefsiri i sures Mu’minun duke u bazuar në tri vepra me tipare të ndryshme nga njëra-tjetra: Xhamiu’l-Bejan i Taberiut, Medariku’t-Tenzil i Nesefiut dhe el-Xhami li Alhkami’l-Kur’an i Kurtubiut.
Objektivat Duke u mbështetur në tekstet e tefsirit të marra si shembull, t’i tregohet studentit ndikimi i metodave të ndryshme në kuptimin dhe interpretimin e Kur’anit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mu’minûn 1-4 (Taberî, “Xhâmiu‘l-Bejân”)
2Mu’minûn 5-11 (Taberî, “Xhâmiu‘l-Bejân”)
3Mu’minûn 1-11 (Abdullah b. Mahmud en-Nesefi, “Medariku’t-Tenzil”)
4Mu’minûn 1-4 (Kurtubî, “el-Xhâmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân”)
5Mu’minûn 5-11 (Kurtubî, “el-Xhâmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân”)
6Mu’minûn 12-14 (Taberî, “Xhâmiu‘l-Bejân”)
7Mu’minûn 12-14 (Abdullah b. Mahmud en-Nesefî, “Medariku’t-Tenzil”)
8Provim Gjysmëfinal
9Mu’minûn 12-14 (Kurtubî, “el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân”)
10Prezantime ku tregohen etapat e krijimit të fetusit në barkun e nënës, vlerësuar nën dritën e shkencës moderne-1
11Prezantime ku tregohen etapat e krijimit të fetusit në barkun e nënës, vlerësuar nën dritën e shkencës moderne-2
12Mu’minûn 15-20 (Taberî, “Xhâmiu‘l-Bejân”)
13Mu’minûn 15-20 (Abdullah b. Mahmud en-Nesefî’nin, “Medariku’t-Tenzil”)
14Mu’minûn 15-20 (Kurtubî, “el-Xhâmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân”)
15Mu’minûn 21-23 (Taberî, “Xhâmiu‘l-Bejân”)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti aftësohet në leximin e teksteve tëtefsirit dhe analizimin e tyre.
2Studentët informohen rreth shkollave të ndryshme të tefsirit.
3Studentët aftesohën të dallojnë sesi pasqyrohen në tekstet e tefsirit principet themelore të ekoleve të ndryshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)