Emri i Lëndës : Historia e Shkences dhe e Filozofise ne Islam
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 224-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te trajtohet historia e shkencës para Islamit, Dalja e lëvizjeve shkencore ne gjeografinë Islame, Përfaqësuesit dhe punimet e tyre.
Objektivat Njohja e historisë së punimeve që janë bërë në historinë dhe qytetërimin Islam në lidhje me shkencën dhe njohja e shkencëtarëve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termi i shkencës, Metoda në historinë e shkencës.
2Historia e shkencës para Islamit: Egjipt, Mezapotani, Indi, Kinë
3Historia e shkencës para Islamit: Azia e Mesme, Egje, Rome
4Ndihmuesit e zhvillimit të shkencës ne gjeografinë Islame
5Koha e zhvillimit të Shkencës dhe Zyrat e Shkencës ne gjeografinë Islame
6Punimet ne lidhje me gjeografinë
7Punimet në lidhje me mjekësinë
8Provim gjysmëfinal
9Filozofia e hershme
10Filozofia islame dhe fillimet e saj
11Përfaqësuesit e filozofisë islame
12Imam Gazzali dhe vepra e tij në fushën e filozofisë
13Ndikimi i filozofisë në shkencat islame dhe metoda e saj
14Zhvillimi i filozofisë dhe trajtimi i saj në kohët moderne
15Zhvillimi i filozofisë dhe trajtimi i saj në kohët moderne
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të mësojë historinë e shkencës para islamit
2Do të njohë qytetërimin Islam në lidhje me shkencën.
3Do të njohë shkencëtarët mysliman
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)