Emri i Lëndës : Historia e Religjioneve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 332-1 B 6 4 0 0 4.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të Krijimi i Budizmit si fe, ndryshimi nga religjionet hindu të tjera dhe bazat e besimit; Judaizmi dhe ndryshimet që ka pësuar gjatë kohës, bazat e besimit, deget e saj (te vjetra dhe moderrnet), gjendja ne ditet e sotme; Profeti İsa (a.s.) dhe formimi i Krishterizmit, ndryshimet kohore që ka kaluar, formimi i bazave të besimit, medhhebet e saj (te vjetra dhe moderrne), Gjendja e Krishterizmit ne ditët e sotme.
Objektivat Studimi i religjioneve që vazhdojnë te jetojne dhe i atyre shumë të njohura.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Dije ne lidhje me Budizmin, Jeta e Budes dhe Historia e Budizmit.
2Bazat e besimi te Budizmit si fe, Librat hyjnor te saj dhe vendi i saj ne ditet e sotme
3Kush eshte Judai, Cilat jane shprehjet qe perdorim per te treguar Judaite.
4Historia e Judaizmit,bazat e besimit, deget e saj (te vjetra dhe moderrnet), Kuptimi i Allahut.
5Engjejt, Shpallja, Librat Hyjnore, Bisedimi i librave hyjnore
6Praktikimi i obligimeve, Haxhi dhe Festat e Judaizmit
7Menyra e afrimit te judaizmit me fete e tjera.
8Provimi gjysmëfinal
9Hyrje ne Krishterizm (Fjala Krishterizem, Jeta e Profetit Isa si personalitet mbrojtes); Historia e krishterizmit
10Historia e krishterizmit,Medhhebet e saj (para dhe pas mesjetes)
11Krijimi i bazave te besimit te Krishterizmit dhe mbledhjet, Kuptimi i Allahut
12Librat hyjnor, Shpallja, Engjejt, Kuptimi i botes se pertejshme
13Obligimet e Krishterizmit, sekrementet
14Obligimet e Krishterizmit, sekrementet
15Permbledhje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të mësojë fetë e tjera përveç islamit.
2Studenti do të mësojë librat hyjnor, shpalljen, engjejt, kuptimin e botes se pertejshme
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)