Emri i Lëndës : Jurisprudenca Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 312-1 B 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë mësim do të studiohen termat themelorë të jurisprudencës Islame dhe institucionet e saj në lidhje me sistemet e jurisprudencave të tjera.
Objektivat Në këtë mësim do të studiohen termat themelorë të jurisprudencës Islame dhe institucionet e saj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Jurisprudenca personale: personi i vërtetë dhe leja.
2Përfaqesim Jurisprudent dhe njeriu status
3Jurisprudenca e familjes: kurorëzimi.
4Jurisprudenca e çkurorëzimit: përfundimi i kurorëzimit
5Jurisprudenca e borxhit: termi i borxhit, burimi i borxhit, vendimi dhe perfundimi i tij.
6Teoria e Bashkëpunim
7Prencipet e veçanta të Bashkëpunim: garar
8Provimi gjysmëfinal
9Llojet e Bashkëpunimit dhe bashkëpunimi i shitjes
10Personat e paligjshëm dhe fitim i padrejte
11Arijet, Vedia, Hibe, Kira/İxhare, bashkëpunimi i përfaqësimit
12Jurisprudenca e sendeve
13Termat mall, pasuri,
14Jurisprudenca e vakëfeve
15Jurisprudenca e vakëfeve
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë termat themelorë te jurisprudencës islame
2Lidhjen e jurisprudencës islame me jurisprudencat e tjera.
3Terma të ndryshëm rreth jurisprudencës islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)