Emri i Lëndës : Gjuhë Arabe II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 112-2 B 2 8 0 0 8.00 10
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne këtë lëndë do të shpjegohet analiza e disa fjalive të ndryshme. Do te sillen disa tekste te cilat mbajnë në përbajtjen e tyre ndajfoljet e ndryshme ne gjuhën arabe.
Objektivat Të pajiset studenti me njohuritë e arabishtes së avancuar. Të lexohen tekste shembull.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ism-i fail
2Ism-i meful
3Shkronjat e thërritjes
4Fjalia kushtore
5Grupi “Inne”
6Grupi “Kane”
7Foljet mukarrabe
8Provimi gjysmëfinal
9Efal-i hamse
10Foljet emra
11Fjalitë e betimit
12Përforcueset
13Ndajfoljet
14Përsëritje dhe vlerësim i mësimeve të kaluara
15Përsëritje dhe vlerësim i mësimeve të kaluara
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen për të analizuar fjali të ndryshme.
2Studentët do të pajisen me njohuritë e arabishtes së avancuar.
3Do të lexohen tekste shembull.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14798
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 250
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 10
ECTS 10

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)