Emri i Lëndës : Punim Diplome
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 302-2 F 6 0 0 0 0.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Një mësim i cili nxit studentët dhe i përgatit ata në shkrimin e tezes. Në këtë mësim do të përgatiten prezantime powerpointi dhe material të ndryshmë ndihmuesë dhe frymëzuese për studentët.
Objektivat Të zhvilloj student aftësinë e te kërkuarit shkëncërisht dhe të përftojë e grumbullimit të materialeve për të përgatitur një tezë shkëncore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kërkimi i matërialeve te literatures vendase dhe të huaj në lidhje me profilin e tyre.
2Mësimi se si mund të shkruhet hyrja e një tezë.
3Mësimi se si mund të shkruhet hyrja e një tezë.
4Shkrimi i pjesës së metodës së tezës.
5Shkrimi i pjesës së metodës së tezës.
6Përgatitja e një punimi që të përmbaj pjesët e shpjeguara të tezës.
7Përgatitja e një punimi që të përmbaj pjesët e shpjeguara të tezës.
9Analiza e tezave të punuara nga studentët
10Analiza e tezave të punuara nga studentët
11Spjegimi dhe diskutimi I pjesës së përfundimeve dhë të diskutimeve të tezës.
12Spjegimi dhe diskutimi I pjesës së përfundimeve dhë të diskutimeve të tezës.
13Spjegimi dhe diskutimi I pjesës së përfundimeve dhë të diskutimeve të tezës.
14Plotësimi i të gjithë pjesës së mbetur së tezës.
15Plotësimi i të gjithë pjesës së mbetur së tezës.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësojnë studentët terminologjinë rreth fushës së tyre.
2Të mësoje teknikën e të shkruarit të një teze hap pas hapi.
3Të shkruaj një tezë duke iu bazuar rregullave të shkrimit të një punimi shkencor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 1600
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 148112
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 11313
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)