Emri i Lëndës : Njohuri rreth Kur’anit dhe përkthimit të tij
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 113-1 B 1 2 0 0 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te shpjegohen njohuri të përgjithshme rreth formës së Kur’anit dhe përkthimit të tij dhe shembuj të ndryshëm prej leximeve të tij.
Objektivat Ka për qëllim që t’i paraqesë nxënësve njohuri të përgjithshme rreth Kur’anit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është Kur’ani Fisnik? Cilat janë veçoritë e tij?
2Ruajtja e Kur’anit
3Respekti i treguar kundrejt Kur’anit Famëlartë
4Virtytet e Kur’anit
5Virtytet e leximit dhe mësimit përmendësh të Kur’anit
6Mu’xhizja më e madhe e Profetit (s.a.s)
7Disa shembuj prej lexuesve të Kur’anit
8Provimi Gjysmëfinal
9Sexhavendet
10Shembuj rreth leximeve të ndryshme të Kur’anit
11Shembuj rreth leximeve të ndryshme të Kur’anit
12Rëndësia e leximit të Kur’anit duke u kuptuar
13Përkthimi i Fatihasë dhe disa sureve të shkurtra
14Përkthim i disa pjesëve Kur’anore
15Përkthim i disa pjesëve Kur’anore
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri të përgjithshme rreth Kur’anit.
2Studentët do të pajisen me njohuri të përgjithshme rreth formës së Kur’anit dhe përkthimit të tij.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 31030
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)