Emri i Lëndës : Sijer
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 122-1 B 2 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te shpjegohet historia e popullit arab para Islamit, jeta e profetit (a.s.) si një personalitet historik, personaliteti i tij dhe veprimtaritë.
Objektivat Studimi i kohës në të cilën jetoi Profeti (a.s.) brenda gjithe historisë së njerëzimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Burimet e shkencës së sijerit
2Pjesa e Hixhazit para Islamit, gadishulli arab dhe fqinjët.
3Zinxhiri i trashëgimisë së Profetit (a.s.), lindja, fëmijërija dhe yetişmesi
4Zbritja e shpalljes hyjnore dhe vitet e para të profetësisë
5Kumtimi i Profetit (s.a.s) dhe problemet me të cilat u përball
6Problemet që u përball dhe qendrueshmeria
7Shtegtimi për në Medine, përbërja sociale.
8Provimi gjysmëfinal
9Luftërat me mushrikët: Bedir, Uhud, Hendek
10Lidhjet me mushrikët: Hudejbije, Umretu’l-Kada
11Lidhjet me Hebrejt: Kajnuka, Nadir, Kurejza, Hajber
12Çlirimi i Mekkes dhe përhapja e Islamit në gadishullin arab
13Fillimi i përplasjes me bizantinët: Mute, Tebuk
14Haxhi i lamtumirës, Sëmundja, vdekja dhe personaliteti i Profetit (a.s.)
15Përsëritje e përgjithshme
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë historinë e arabëve para Islamit, jeta e profetit (a.s.) si një personalitet historik.
2Studentët do të studiojnë kohën në të cilën jetoi Profeti (a.s.) brenda gjithe historisë së njerëzimit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)