Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 201-1 A 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete lende do te behen lexime te Librit të Shenjtë sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së tij të veçantë.
Objektivat T’i japë studentit aftësinë e te lexuarit drejte te Kur’anit dhe te mësohen disa pasazhe përmendësh.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Lexim drejtë: (Xhuzi 15: Surja Isra ajetet 1-111 dhe surja Kehf ajetet 1-74).
2Mësimi përmendësh i ajeteve 1-25 të sures Rahman. Mënyrat e ndryshme të leximit të Kur’anit; tahkîk, -tertîl, tedvîr ve hadr.
3Lexim drejtë: (Xhuzi 15: Surja Kehf 75-98 dhe surja Tâhâ ajetet 1-135).
4Mësimi përmendësh i ajeteve 1-9 të sures Fet’h.
5Yuzunden okuma (Xhuzi 17: Surja Enbiyâ ajetet 1-112 dhe surja Hâc ajetet 1-78). Tema e Ndalesës.
6Mësimi përmendësh i ajeteve 1-25 të sures Nexhm.
7Lexim drejtë: (Xhuzi 18: Surja Mu´minûn ajetet1-118, surja Nûr ajetet 1-64 dhe surja Furkân ajetet 1-20). Tema e Nisjej.
8Provimi gjysmëfinal
9Mësimi përmendësh i ajeteve 1-12 të sures Duhan.
10Lexim drejtë: (Xhuzi 19: Surja Furkân ajetet 20-77 dhe surja Shuara ajetet 1-227, surja Neml ajetet 1-55). Tema e Ngritjes së zërit dhe Uljes së Tij.
11Leximi drejtë i sures Jasin me mënyrën teduir (fq. 1-3).
12Leximi drejtë i sures Jasin me mënyrën teduir (fq. 4-6).
13Leximi drejtë i sureve Mulk dhe Nebe´ me mënyrën teduir.
14Leximi drejtë i sureve të shkurtra me mënyrën teduir (Nâs-Duhâ).
15Leximi drejtë i sureve të shkurtra me mënyrën teduir (Nâs-Duhâ).
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen me leximin e Librit të Shenjtë sipas rregullave të leximit dhe fonetikës së të tij të veçantë.
2Studentët do të aftësohen me leximin e drejtë dhe do të mësojnë përmendësh pasazhe nga Kur’ani Famëlartë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)