Emri i Lëndës : Rregullat e Përgjithshme të Jurisprudensës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 253-1 D 3 2 0 0 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të trajtohen 100 rregullat e përgjithshme të Mexhel’les në lidhje me jurisprudencën islame, duke nisur nga burimi dhe bazat e tyre, shtjellimi, krahasimi me rregullat e tjera të jurisprudencës islame e deri tek përdorimi i tyre në çështje të ndryshme jurisprudenciale.
Objektivat Të mësohen rregullat e përgjithshme themelore të jurisprudencës islame që janë formuluar nga dijetarët.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Termi “Rregull i Përgjithshëm”
2Rregullat E Metodologjisë Dhe Krahasimi Me Rregullat E Përgjithshme
3Burimet Themelore Të Rregullave Të Përgjithshme
4Analiza E Burimeve Hanefi
5Analiza E Burimeve Maliki
6Analiza E Burimeve Shafi’i
7Analiza E Burimeve Hanbeli
8Provimi gjysmë final
9Analiza E Pesë Rregullave Të Para Të Mexhel-les
10Rregullat 5-25 Të Mexhel-les
11Rregullat 26-44 Të Mexhel-les
12Rregullat 45-64 Të Mexhel-les
13Rregullat 65-85 Të Mexhel-les
14Rregullat 86-100 Të Mexhel-les
15Përsëritje e përgjithshme
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti pajiset me njohuri rreth ekoleve juridike dhe teorive e rregullave të tyre.
2Njihet me 100 rregullat e përgjithshme të Mexhel’les.
3Fiton aftësi në përdorimin dhe aplikimin e këtyre rregullave në çështje të ndryshme juridike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 31030
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)