Emri i Lëndës : Hyrje në Filozofi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PHL 101-1 C 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të na njohë me konceptet themelore të filozofisë, me rrymat filozofike dhe me filozofët kryesor të saj. Fillimisht do të njihemi me termat themelor të filozofisë, me tematikat dhe me shkollat e filozofisë. Gjithashtu do të njihemi me rrjedhën e filozofisë deri në ditët tona dhe mendimet e filozofëve të ardhur deri tek ne. Si dhe në anë të ushtrimeve me shkrim dhe me gojë, studentët do të mund të formojnë një botkuptim filozofik, logjik dhe shkencor, me anë të së cilave në të ardhmen mund t’u jap zgjidhje problemeve të përditshme gjatë jetës.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që duke shpjeguar termat themelore të filozofisë dhe parimet e saj në formë hyrjeje të pajisë studentin me mendimin filozofik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia? Përse kemi nevojë për të?
2Llojet e dijes në filozofi
3Filozofia e ekzistencës
4Filozofët Grek para Sokratit
5Sofistët dhe Sokrati
6Platoni dhe Aristoteli
7Filozofia e Stoas
8Provim Gjysmëfinal
9Dekarti (Descartes)
10Locke, Berkeley dhe Hume
11Emanuel Kant (Immanuel Kant)
12Bentham dhe Mill
13Hegel dhe Marx
14Kierkegaard dhe Nietzsche
15Wittgenstein dhe Heidegger
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuri të përgjishme rreth temave themelore të filozofisë.
2Studenti do të zhvillojë aftësitë e tij në mendimin filozofik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12525
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)