Emri i Lëndës : Edukatë Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 331-1 B 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda në fjalë përfshin termat, fushat, parimet, metodat, relatat me shkencat e tjera, rrjedha historike e zhvillimit të edukimit fetar islam, lindja e saj si një shkencë, teoritë e zhvillimit fetar, fene dhe të mësosh, historiku i zhvillimit të edukimit fetar në Shqipëri dhe bazat juridike në të cilat ai bazohet, trajnimi i personelit që shpjegon fenë dhe disa praktika në vendet perëndimore rreth edukimit fetar.
Objektivat Kjo lënde synon të informojë studentët rreth termave të edukimit fetar, teorive të zhvillimit dhe mësimit fetar dhe fushave të praktikimit të edukatës fetare.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Fushat e aplikimit të mesimdhënies dhe edukimit fetar
2Disa terma rreth arsimit dhe shkencës së edukimit fetar
3Relatat e shkencës së edukimit fetar me shkencat e tjera dhe mënyra e perceptimit të saj
4Veçoritë e disa teorive rreth zhvillimit fetar
5Edukimi fetar në Shqipëri
6Bazat juridike të edukimit fetar në Shqipëri
7Fusha, përmbajtja dhe kufijtë e edukimit fetar
8Provim Gjysmëfinal
9Edukimi fetar në xhami
10Trajnimi dhe kualifikimi i mësuesve të lëndëve fetare
11Mësimi dhe veçoritë e kursit të Kur’ânit
12Arsimimi i lartë fetar
13Përmbajtja e edukatës fetare në familje
14Edukimi fetar në disa vende perëndimore
15Vlerësim i përgjithshëm
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të mësojë relatat e fesë me shkencat e tjera
2Do të mësojë edukatën fetare në familje dhe në shoqëri
3Do të mësojë edukatën fetare ne shqipëri dhe jashtë saj
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte315
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 300
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)