Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 103-1 C 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi gjuhësor është vlerë e njeriut. Vetëm njerëzit kanë aftësi të përçojnë sinjale tingëllore ose, siç thuhet ndryshe, shenja gjuhësore. Lënda e gjuhës shqipe ndihmon për të përforcuar aftësinë e të folurit me shkrim dhe gojë. Shqipja si gjuhë e shkruar dhe e folur ka sistemin e vet të veçantë shkrimor, por dhe një tërësi rregullash që formojnë strukturën e këtij sistemi. Kur analizojmë strukturën e shqipes, ndërtojmë gramatikën e saj. Përmes të mësuarit kritik synohet të folurit e gjuhës standard duke u aftësuar në ndërtimin e ligjërimit të nevojshëm.
Objektivat  Të marrë formim bazë gjuhësor  Të përvetësohen çështje të fonetikës, leksikologjisë, të normës morfologjike, sintaksore si dhe të drejtshkrimit të gjuhës shqipe.  Të arrijnë studentët një akt të lartë komunikativ nëpërmjet ligjërimit normative.  Të rrisin cilësinë gjuhësore të punimeve (ese, detyra kursi, artikuj) punim diploma  Të nxitet të vështruarit kritik si dhe akti i korrektimit në rastet e shmangieve nga shqipja standard.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjuha shqipe gjatë zhvillimit të saj historikçështjet kryesore- Shqiptarët dhe gjuha e tyre;- Tiparet e gjuhës- Funksionet e gjuhës- Gjuhësia dhe zhvillimi i mendimit gjuhësor
2Gjuha shqipe si gjuhë indoevropianeçështjet kryesore- Familja gjuhësore indoevropiane;- Identiteti indoevropian i gjuhës shqipe;- Gjuha shqipe si bijë e vetme;- Shkrimi i gjuhës shqipe;
3Gjuha standarde (letrare) shqipe dhe dialektetçështjet kryesore- Gjuha standard shqipe;- Dialektet, nëndialektet dhe të folmet;- Vijueshmëria e përplotësimit të gjuhës standard shqipe;
4Fonetikaçështjet kryesore- Tiparet e tingujve të gjuhës;- Aparati fonetik te njeriu;- Zanoret dhe bashkëtingëlloret;
5Theksat në gjuhën shqipeçështjet kryesore- Njësitë fonetike;- Veëoritë e theksit;- Theksi logjik dhe emocionues;- Intonacioni;
6Leksikologjiaçështjet kryesore- Objekti i studimit të leksikologjisë;- Shenja gjuhësore;- Tiparet dhe vlerat e fjalës shqipe;
7Analiza semantikeçështjet kryesore- Kuptimi leksikor;- Lëvizjet kuptimore dhe figurat gjuhësore;- Tipat e kuptimeve leksikore;- Struktura kuptimore e fjalës;- Ngjyrimi emocionues si pjesë e përmbajtjes kuptimore të fjalës;
8Provim Gjysmëfinal
9Lidhjet kuptimore të fjalëveçështjet kryesore- Sinonimet;- Antonimet;- Homonimet;
10Frazeologjiaçështjet kryesore- Frazeologjia;- Njësitë frazeologjike;- Klasifikimi i njësive frazeologjike;- Kalket dhe huazimet frazeologjike
11Leksiku i gjuhës shqipeçështjet kryesore- Zhvillimi i leksikut;- Shtresimi kohësor i leksikut;- Shtresimi i leksikut sipas përdorimit
12Leksikografia dhe fjalorët e gjuhës shqipeçështjet kryesore- Leksikografia dhe fjalorët;- Historiku i leksikografisë shqiptare;- Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe (1980);
13Stilet funksionale të gjuhës shqipeçështjet kryesore
14Kuptimi për stilin gjuhësor;- Mjetet dhe norma stilistikore;- Veëoritë e stileve funksionalë të gjuhës shqipe;
15Mjeshtëri mësimdhënieje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë gjuhësor (ese, detyra kursi, punim diploma)
3Të nxitet të menduarit kritik duke u shfaqur në aktin e korrektimit në rastet e shmangies nga shqipja standarde.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize15
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)