Emri i Lëndës : Tekste te Letersise Arabe
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 315-1 D 5 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne këtë lëndë do të shpjegohen tekste te marra nga letërsia bashkëkohore arabe.
Objektivat Mësimi i studentëve e njohurive rreth letersise arabe dhe përdorimi i tyre ne ligjeratat e tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Tekste tefsiri
2Tekste hadithi
3Tekste fikhu
4Tekste besimi
5Tekste historie
6Tekste poezie
7Tekste tregimesh
8Provim gjysmëfinal
9Tekste kujtimore
10Tekste politik dhe ekonomik
11Tekste filozofije
12Tekste shkence dhe ambijenti
13Tekste tregimesh përrallore
14Tekste sporti dhe teatri
15Tekste sporti dhe teatri
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të mësojë rreth letërsisë bashkëkohore arabe
2Do te bëjnë dallimin midis vjershës dhe prozës
3Do te fitojne aftësinë e të lexuarit në gjuhën arabe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 31030
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)