Emri i Lëndës : Tekste Tefsiri
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 313-1 D 5 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të bëhet komentimi i sures Fatiha dhe sureve te shkurtra (Duha-Nas) duke u bazuar te tefsire të ndryshme.
Objektivat Lënda synon zhvillimin e aftësisë së komentimit të Kuranit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Do të flitet shkurtimisht për metodat e tefsirit dhe do të jepet informacion për metodën dhe për burimet që do të përdoren në këtë mësim.
2Rëndësia dhe komentimi i sures Fatiha.
3Komentimi i sures Duha.
4Komentimi i sureve Inshirah dhe Tin.
5Komentimi i sures Alak.
6Komentimi i sureve Kadr ve Bejjine.
7Komentimi i sureve Zilzal ve Adijat.
8Provim gjysmëfinal
9Komentimi i sureve Karia, Tekathur dhe Asr.
10Komentimi i sureve Humeze, Fil dhe Kurajsh.
11Komentimi i sureve Maun, Kevther ve Kafirun.
12Komentimi i sureve Nasr, Mesed ve Ihlas.
13Komentimi i sureve Felak dhe Nas.
14Një vlerësim i përgjithshëm rreth sureve të cilat janë komentuar.
15Një vlerësim i përgjithshëm rreth sureve të cilat janë komentuar.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të dijë komentimin e sures Fatiha
2Do të dijë komentimin e sureve të shkurtra
3Do të njohë tefsire te ndryshëm.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)