Emri i Lëndës : Sufizëm
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 314-1 B 6 4 0 0 4.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do analizohen në mënyrë të përgjithshme çështje si përkufizimi i sufizmit, historiku i mendimit tasavufik, lindja e tarikateve nën dritën e relatave të shkencës së tasavufit me shkencat e tjera islame, përfaqësuesit e mëdhenj të sufizmit dhe doktrinat e tyre, perceptimi i sufizmit për edukimin e nefsit (vetvetes) dhe pjekurisë njerëzore dhe pozicioni i tarikateve në traditën e mendimit islam.
Objektivat Leximi dhe nxjerrja e permbajtjes se teksteve te zgjedhur te sufizmit perben themelin e kesaj lende.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje
2Tekste të zgjedhura nga Divani i Ahmed Jesevi
3Tekste të zgjedhura nga Makalat i Haxhi Veli Bektashit
418 bejtet e para të Mesnevisë
5Tekste të zgjedhura nga nga Divan i Junus Emresë
6Tekste të zgjedhura nga Divan i Eshrefoğlu
7Kasidja e ujit te Fuzulit
8Provim Gjysmëfinal
9Tekste të zgjedhura nga Divani i Aziz Mahmud Hydaisë
10Tekste të zgjedhura nga Manzumja Sufiste e İbrahim Mashukit
11Menzumja e Tuhidit te Nijazi-i Misriut
12Tekste të zgjedhura nga poezitë e Shejh Galibit
13Münacati i Jenishehirli Avniut
14Prezantim Projekti
15Përseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti pajiset me njohuri themelore rreth sufizmit.
2Studenti njeh nga afër sufistët më të mëdhenj dhe prezantohet me veprat e tyre.
3Studenti do te fitojë aftësinë e bërjes së një përmbledhjeje.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 144
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 102
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.08
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)