Emri i Lëndës : Metodat e Tefsirit Modern
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 352-1 D 6 2 0 0 2.00 3
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Shtjellohen elementët e përgjithshëm të historisë së tefsirit, përkufizimi i termave themelorë të tefsirit, rrymat bashkëkohore të tefsirit dhe elementët përbërës të tij, përfaqësuesit kryesorë të rrymave bashkëkohore të tefsirit dhe pretendimet e tyre. Gjithashtu vlerëson elementët që kanë formuar “historicizmin” dhe ato që kanë formuar “hermenotikën”.
Objektivat Të mësohen disa nga metodat më kryesore të tefsirit modern.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Histori e Përgjithshme e Tefsirit
2Veçoritë e tefsirëve të vjetër
3Veçoritë e komentuesve të vjetër të Kur’anit
4Veçoritë e komentuesve të vjetër të Kur’anit
5Paraqitja e Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
6Veçoritë e Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
7Veçoritë e Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
8Provimi gjysmfinal
9Veçoritë e Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
10Veçoritë e Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
11Lexime Tekstesh Rreth Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
12Lexime Tekstesh Rreth Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
13Lexime Tekstesh Rreth Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
14Lexime Tekstesh Rreth Rrymave Bashkëkohore Të Tefsirit
15Kritika e Rrymave Bashkëkohore të Tefsirit
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti pajiset me njohuri rreth historisë dhe metodave të përgjithshme të shkencës së tefsireve të hershme dhe bashkëkohorë.
2Studenti fiton aftësi të bëjë krahasime midis tefsireve të hershëm dhe atyre bashkëkohorë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 155
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 75
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)