Emri i Lëndës : Psikologji Fetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 354-1 D 6 2 0 0 2.00 3
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të trajtohet zhvillimi i psikologjisë fetare si një shkencë që nga lindja e saj e deri në ditët e sotme, ekolet e formuar dhe fushat e kërkimeve të saj.
Objektivat T’i prezantohet nxënësit shkenca e Psikologjisë Fetare ne përgjithësi si term dhe si ide.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Një këndvështrim i përgjithshëm mbi psikologjinë fetare
2Konceptet bazë të psikologjisë fetare
3Psikologjia e përgjithshme dhe psikologjia fetare
4Zhvillimet e reja në psikologjinë fetare
5Fushat e psikologjisë fetare
6Ndjenja fetare, mendimi fetar
7Veprat fetare
8Provimi gjysmëfinal
9Të ndryshosh fenë
10Misticizmi dhe psikologjia
11Zvillimi i njeriut dhe feja
12Jeta fetare dhe uni
13Personaliteti dhe sjelljet fetare
14Një vështrim i përgjithshëm mbi temat e kaluara
15Një vështrim i përgjithshëm mbi temat e kaluara
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me dije rreth psikologjise fetare.
2Studenti do të mësoje veprat fetare e shkruara rreth psikologjisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 155
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 75
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)