Emri i Lëndës : Anglisht II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 102-2 E 2 8 0 0 8.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjate ketij simestri fokusi do te jene student per te mesuar basat e anglishtes. Si te shkurajne, te lexojen, apo te flasin ne anglisht
Objektivat Objektivat jane qe ne fund te ketij simestri studentet te jene ne gjendje per te folur, te shkuar dhe lexuar ne Anglisht.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mësimi 1 - Heronjtë dhë të këqinjtë, Koha ë tashme dhë koha e tashme vazhdueshme, Të përshkruajmë karakteret letrarë, Të marrim vendime.
2Si të japim këshilla, Fletorja e punës mësimi i parë.
3Mësimi 2 - Stili i jetesës, Profesionet dhe vendet, Shkalla krahasore dhe sipërore e mbiemrave, Fletorja e punës mësimi 2
4Mësimi 3 - Planeti Tokë, Problemet me mjedsin dhe zgjidhja e tyre, Kafshët në rrëzik , Present perfect Simple dhe continuous.
5Mësimi 4 - Përralla me udhëtarë, Pushime, Klima ,Moti, Transporti, Fletoja e punes mesimi 4 Present dhe past participle,Past simple.
6Mësimi 5 - Ne shitje,Dyqanet dhe të bërit pazar, Rrobat dhe aksesorët, Foljet gjysëm ndihmëse
7Një raport si të vlerësojmë pjësët negative apo positive, Fletorja ë punës mësimi 5.
8Provim Gjysmëfinal
9Mësimi 6 - Ditë të lumtura,Një martesë tradicionale Irlanadeze,Kartolinat, Format e së ardhmes, Question Tags, Fletorja e punës mësimi 6
10Mësimi 7 - Të hamë jashtë, Ushqime dhe pije,Emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm.
11Të diskutojme mbi preferencat e ushqimeve, Shijet, Histori, Fletore e punës 7.
12Mësimi 8 - Llojet e sporteve, Plagët, Paisjet, Vendet,Diskutim mbi sportet, Forma jo veprore
13Mësimi 9 - Të shëtisim, Argëtim, Arti, Bamirësi,Kushtoja ë parë dhe e dytë ,Të flasim për libra,Fletorja e punës mësimi 9.
14Mësimi 10 - Teknologjia, Arsimi, Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë,Fletorja e punës mësimi 10.
15Perserijte dhe konsultime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Po
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet flasin, shkruajne dhe lexojne ne menyre korrekte
2Studentet jane te afte per te komunikuar ne anglisht
3Studentet jane te afte per te diskutuar ne anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 100
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)