Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 101-4 B 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi gjuhësor është vlerë e njeriut. Vetëm njerëzit kanë aftësi të përçojnë sinjale tingëllore ose, siç thuhet ndryshe, shenja gjuhësore. Lënda e gjuhës shqipe ndihmon për të përforcuar aftësinë e të folurit me shkrim dhe gojë. Shqipja si gjuhë e shkruar dhe e folur ka sistemin e vet të veçantë shkrimor, por dhe një tërësi rregullash që formojnë strukturën e këtij sistemi. Kur analizojmë strukturën e shqipes, ndërtojmë gramatikën e saj. Përmes të mësuarit analitik dhe kritik synohet të folurit e gjuhës standard, me shkrim dhe me gojë, duke u aftësuar në ndërtimin e ligjërimit të nevojshëm.
Objektivat Të marrë formim bazë gjuhësor Të përvetësohen çështje të fonetikës, leksikologjisë, të normës morfologjike, sintaksore si dhe të drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Të arrijnë studentët një akt të lartë komunikativ nëpërmjet ligjërimit normative. Të rrisin cilësinë gjuhësore të punimeve (ese, detyra kursi, artikuj) punim diploma Të nxitet të vështruarit kritik si dhe akti i korrektimit në rastet e shmangieve nga shqipja standard
Programi i Lëndës
JavaTema
1Arti i të shkruarit - Rregulla të krijimit, fazat, planifikimi, shkrimi i krijimit, teksti
2Paragrafi - Citimet dhe shënimet. Radhitja dhe përgatitja përshtypje e një dokumenti - Rishikimi.
3Redaktimi - Korrektimi - Shenjat e korrektimit
4Norma gramatikore - Gjuha standarde shqipe - Normat e shqipes standard - Shprehitë
5Gjinia, trajta dhe rasa e emrit- Emrat e përveçëm - Shumësi
6Përemri - Kuptimi, veçoritë gramatikore; Ndryshime dhe ngjashmëri; - Llojet e përemrave; Funksionet e tyre
7Folja - Klasat e foljeve. Prejardhja e formave foljore - Folje me dysorë. Mënyra urdhërore
8Provim Gjysmëfinal
9Çështje sintaksore - Rendi i gjymtyrëve në fjali
10Përshtatja e gjymtyrëve në fjali - Përshtatja e gjymtyrëve në fjali
11Përshtatja e kohëve në periudhën me nënrenditje - Përshtatja e kohëve në periudhën me nënrenditje
12Ndërtime shqipe në vend të ndërtimeve të huaja - Parafjala falë në vend të shprehjes në saj (e)
13Ndërtime shqipe në vend të ndërtimeve të huaja - Shprehja parafjalore në drejtim të
14Pastërtia e leksikut - Miqtë e rremë (paronimet) - Ushtrime
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë gjuhësor (ese, detyra kursi, punim diploma)
3Të nxitet të menduarit kritik duke u shfaqur në aktin e korrektimit në rastet e shmangies nga shqipja standarde.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)