Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 101-6 B 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjuha është një element shumë qendror në jetën e njeriut. Ajo ndihmon si realizimin e komunikimit, ashtu edhe formësimin e mendimit dhe transmetimin e tij. Për këtë arsye, një përdorim i saktë dhe sa më i mirë i gjuhës na ndihmon si në procesin e njohjes, ashtu edhe në vetë prezantimin e personalitetit tonë. Ky kurs synon t’i aftësojë studentët me një përdorim korrekt dhe sa më të mirë të shqipes, të përmirësojë aftësitë e tyre në shkrimin e shqipes dhe t’i ndihmojë në ndërtimin e një ligjërimi të rrjedhshëm.
Objektivat •Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit. •Të përvetësohen çështje të normës morfologjike dhe sintaksore. •Të arrijnë studentët një akt të lartë komunikativ, nëpërmjet ligjërimit normativ. •Të bëjnë punime me nivel të lartë gjuhësor (ese, detyra kursi dhe punim diplome). •Të nxitet të vështruarit kritik dhe akti i korrektimit në rastet e devijimeve nga shqipja standarde.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Gjuha shqipe gjatë zhvillimit të saj historik çështjet kryesore - Shqiptarët dhe gjuha e tyre; - Tiparet e gjuhës - Funksionet e gjuhës - Gjuhësia dhe zhvillimi i mendimit gjuhësor
2Gjuha shqipe si gjuhë indoevropiane çështjet kryesore - Familja gjuhësore indoevropiane; - Identiteti indoevropian i gjuhës shqipe; - Gjuha shqipe si bijë e vetme; - Shkrimi i gjuhës shqipe;
3Gjuha standarde (letrare) shqipe dhe dialektet çështjet kryesore - Gjuha standard shqipe; - Dialektet, nëndialektet dhe të folmet; - Vijueshmëria e përplotësimit të gjuhës standard shqipe;
4-Fonetika çështjet kryesore - Tiparet e tingujve të gjuhës; - Aparati fonetik te njeriu; - Zanoret dhe bashkëtingëlloret;
5Theksat në gjuhën shqipe çështjet kryesore - Njësitë fonetike; - Veëoritë e theksit; - Theksi logjik dhe emocionues; - Intonacioni;
6Leksikologjia çështjet kryesore - Objekti i studimit të leksikologjisë; - Shenja gjuhësore; - Tiparet dhe vlerat e fjalës shqipe;
7Analiza semantike çështjet kryesore - Kuptimi leksikor; - Lëvizjet kuptimore dhe figurat gjuhësore; - Tipat e kuptimeve leksikore; - Struktura kuptimore e fjalës; - Ngjyrimi emocionues si pjesë e përmbajtjes kuptimore të fjalës;
8Provim gjysmëfinal (MIDTERM). Analiza semantike çështjet kryesore - Kuptimi leksikor; Ushtrime
9Lidhjet kuptimore të fjalëve çështjet kryesore - Sinonimet; - Antonimet; - Homonimet;
10Frazeologjia çështjet kryesore - Frazeologjia; - Njësitë frazeologjike; - Klasifikimi i njësive frazeologjike; - Kalket dhe huazimet frazeologjike
11Leksiku i gjuhës shqipe çështjet kryesore - Zhvillimi i leksikut; - Shtresimi kohësor i leksikut; - Shtresimi i leksikut sipas përdorimit;
12Leksikografia dhe fjalorët e gjuhës shqipe çështjet kryesore - Leksikografia dhe fjalorët; - Historiku i leksikografisë shqiptare; - Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe (1980);
13Stilet funksionale të gjuhës shqipe çështjet kryesore
14- Kuptimi për stilin gjuhësor; - Mjetet dhe norma stilistikore; - Veçëoritë e stileve funksionalë të gjuhës shqipe;
15- Kuptimi për stilin, Ushtrime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë bazë të gjuhës dhe do të dinë të shkruajnë pa gabime drejtshkrimore.
2Studentët do të mund të përkthejnë më mirë nga gjuhët e huaja tekste të ndryshme, duke njohur në mënyrë rrënjësore gjuhën amtare.
3Studentët do të arrijnë të shkruajnë ese, njoftime, deklarata etj., në mënyrë koherente dhe të saktë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)