Emri i Lëndës : Gjuhë Arabe II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 112-1 E 2 8 0 0 8.00 10
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të mësohet sintaksa dhe morfologjia e gjuhës arabe, do të mësohet se si mund të pregaditet një fjalim, shkrim, ese, etj. Si mund të përkthejmë një tekst nga gjuha arabe ne gjuhën shqipe, turke dhe anasjelltas, do të mësohet zgjedhimi i foljes në të gjitha kohët, të njohurit me disa prej zakoneve dhe traditave arabe etj.
Objektivat - Të pajiset studenti me njohuritë e arabishtes së avancuar. - Që studentët të kenë mundësi ti lexojnë dhe kuptojnë tekstet në gjuhën arabe - Studenti tw mwsojw gjuhwn e librit - Tw jetw nw gjendje tw komunikojw me kwtw gjuhw rrjedhshwm - Të jenë në gjendje të përkthejnë nga kjo gjuhë
Programi i Lëndës
JavaTema
1“Udhëtimi nëpër Kajro”, 1. Në aeroport, 2. Në Hotel, Dialog, Gramatikë: Përemri lidhor “i cili dhe e cila”, mënyra lidhore e kohës së tashme dhe paskajorja, përemri pyetës me “Hemze dhe EM”
2“Jetesa” 1. Si është sistemi i banimit (jetesës), 2. Apartament me qera, Gramatikë: parakalimi i kallëzuesit nga Kryefjala, foljet me nga tri bashkëtingëllore, Dialog, dysia e Emrit, foljet me nga katër bashkëtinjgëllore,
3“Shëndeti”, 1. Zoti të shëroftë dhe të faltë, 2. Te Mjeku, Dialog, Gramatikë: Ndajfoljet për përforcim, “Lam” i mënyrës urdhërore në mënyën e shkurtuar të kohës së tashme, folja ndihmëse “Kane”, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
4“Tregtia”,1. Zakonisht ç’farë bleni?, 2. Në treg, Dialog, Gramatikë: Shkalla krahasore dhe sipërore e mbiemrit, formimi i kryefjalës së fjalisë foljore nga folja me tri bashkëtingëllore, shumësi i rregullt i gjinisë femërore, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
5“Puna” 1. Mundësia për punësim, 2. Intervistë, Dialog, Gramatikë: Shumësi i rregullt i gjinisë mashkullore, Ismul faili dhe Ismul Mefuli, Shumësi i parregullt, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
6“Vende për të vizituar”1.Ҫ’farë sugjeron, 2. Një udhëtim në Azinë Qendrore, Dialog, Gramatikë: Përemrat lidhor, Llojet e kundrinorit, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
7“Sporti”, llojet dhe emërtimet e sportit, Dialog, Gramatikë: Foljet me më shumë se tri bashkëtingëllore, Llojet e foljeve, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
8Provim Gjysmëfinal
9“Kujtimet”, Dialog, ushtrime gramatikore, Rregulla gramatikore: llojet e kundrinorit, Ushtrime gramatikore, zgjedhimi i foljeve, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
10“Përshkrimi i njerëzve”, Dialog, ushtrime gramatikore, përsëritje
11Rregulla gramatikore, Gjinorja dhe lidhja e dytë e lidhjes gjinore, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
12“Festat dhe manifestimet fetare”, Dialog, ushtrime gramatikore, rregulla gramatikore: Parafjalët, zgjedhim i foljeve sipas llojeve të foljeve, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
13“Qesharak (Humorist)” Dialog, ushtrime gramatikore, rregulla gramatikore: pjesëzat, Pskajorja, paskajorja e sasisë, Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
14Rregulla gramatikore: Ndajfoljet, lidhëzat, përsëritje e rregullave gramatikore, ushtrime gramatikore,përsëritje e dialogjeve
15“Natyra”, Dialog, ushtrime gramatikore, rragulla gramatikore: Emri i kohës dhe i vendit, emrat e sendeve, zgjedhimi i foljeve Lexim-Kuptim, Shkrim-Diktim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të aftësohen për të analizuar fjali të ndryshme.
2Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm gjuhën arabe..
3Studentët do të jenë në gjendje të përkthejnë nga gjuha arabe.
4Studentët do të pajisen me njohuritë e arabishtes së avancuar.
5Do të lexohen shembull tekstesh.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 168128
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14798
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 250
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 10
ECTS 10

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)