Emri i Lëndës : Punim Diplome
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 302-1 F 6 0 2 0 1.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Një mësim i cili nxit studentët dhe i përgatit ata në shkrimin e tezes. Në këtë mësim do të përgatiten prezantime powerpointi dhe material të ndryshmë ndihmuesë dhe frymëzuese për studentët.
Objektivat Të zhvilloj student aftësinë e te kërkuarit shkëncërisht dhe të përftojë e grumbullimit të materialeve për të përgatitur një tezë shkëncore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësojnë studentët terminologjinë rreth fushës së tyre.
2Të mësoje teknikën e të shkruarit të një teze hap pas hapi.
3Të shkruaj një tezë duke iu bazuar rregullave të shkrimit të një punimi shkencor.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14798
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)