Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 102-3 B 2 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi gjuhësor është vlerë e njeriut. Vetëm njerëzit kanë aftësi të përçojnë sinjale tingëllore ose, siç thuhet ndryshe, shenja gjuhësore. Lënda e gjuhës shqipe ndihmon për të përforcuar aftësinë e të folurit me shkrim dhe gojë. Shqipja si gjuhë e shkruar dhe e folur ka sistemin e vet të veçantë shkrimor, por dhe një tërësi rregullash që formojnë strukturën e këtij sistemi. Kur analizojmë strukturën e shqipes, ndërtojmë gramatikën e saj. Përmes të mësuarit analitik dhe kritik synohet të folurit e gjuhës standard, me shkrim dhe me gojë, duke u aftësuar në ndërtimin e ligjërimit të nevojshëm
Objektivat  Të marrë formim bazë gjuhësor  Të përvetësohen çështje të fonetikës, leksikologjisë, të normës morfologjike, sintaksore si dhe të drejtshkrimit të gjuhës shqipe.  Të arrijnë studentët një akt të lartë komunikativ nëpërmjet ligjërimit normative.  Të rrisin cilësinë gjuhësore të punimeve (ese, detyra kursi, artikuj) punim diploma  Të nxitet të vështruarit kritik si dhe akti i korrektimit në rastet e shmangieve nga shqipja standard.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Struktura e shqipes. Pjesët e ligjëratës. Emriçështjet kryesore- Gramatika e shqipes;- Fjalët, fjalia, pjesët e ligjëratës;- Emri;- Kategoritë gramatikore të emrit
2Mbiemri. Numëroriçështjet kryesore- Mbiemri, numërori;- Funksionet sintaksore;- Kategoritë gramatikore;- Veçoritë morfologjike;
3Përemriçështjet kryesore- Kuptimi, veçoritë gramatikore;- Ndryshime dhe ngjashmëri;- Llojet e përemrave;- Funksionet e tyre;
4Folja çështjet kryesore- Nënklasat e foljeve sipas…;- Mënyrat;- Zgjedhimet;- Foljet e parregullta…;
5Ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjesëzaçështjet kryesore- Ndajfolja, llojet…;- Parafjala;- Lidhëza;- Pjesëza, pasthirrma;
6Formimi i fjalëveçështjet kryesore- Fjalët e prejardhura dhe fjalët e përbëra- Parashtesat, prapashtesat;- Fjalët e përngjitura;- Familja e fjalëve, fusha leksikore;
7Fjalia çështjet kryesore- Struktura, llojet;- Funksionet e përbërësve të fjalisë ;- Funksionen që lidhen me foljen;- Kryefjala; Pjesët plotësuese;- Rendi i fjalëve në fjali;
8Provim Gjysmëfinal
9Fjalia e përbërë çështjet kryesore- Fjalia e përbërë me bashkërenditje;- Fjalia e përbërë me nënrenditje;- Fjalia e përbërë pa lidhëza e fjalë lidhëse;- Fjalia e përbërë me më shumë se dy pjesë;
10Fjalia e përbërë çështjet kryesore- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura përcaktore ;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura ftilluese;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura rrethanore;
11Fjalia e përbërë çështjet kryesore- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura kohore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura vendore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura qëllimore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura shkakore e rrjedhimore
12Fjalia e përbërë çështjet kryesore- Pjesa e nënrenditur rrjedhimore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura shkakore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura lejore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura kushtore
13Fjalia e përbërë. Thirrori. Dialogu. Citatiçështjet kryesore
14- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura krahasore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore;- Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura sasiore;- Fjalë, grupe fjalësh dhe fjali të palidhura gramatikisht;- Thirrori, ligjërimi, tregimi, dialogu, citati…;
15Mjeshtëri mësimdhënieje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë gjuhësor (ese, detyra kursi, punim diplome)
3Të nxitet të menduarit kritik duke u shfaqur në aktin e korrektimit në rastet e shmangies nga shqipja standarde.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)