Emri i Lëndës : Lexim Kur’ani dhe Texhvid II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 102-1 B 2 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo Kjo është pjesa e dytë e një lënde që studiohet në katër semestre. Synimi kryesor i kësaj lënde është të fitohet aftësia për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit. Nuk do të mungojnë edhe studimet e diskutimet e thella në lidhje me rregullat e texhvidit, në mënyrë që të arrihet e përsosura në këtë shkencë. Gjithashtu çdo javë do bëhet praktikë në lexim dhe memorizim të disa pjesëve të ndryshme të Kur’anit, ku synohet që brenda semestrit të përfundohet gjysma e parë e xhuzit të 30. Gjatë kësaj lënde do t’i përkushtohet në gradë të parë mësimit përmendësh e në gradë të dytë leximit. Këto praktika do ti perfeksionojnë studentit aftësitë në leximin e drejtë të tekstit hyjnor dhe do të shtojnë sasinë e sureve të memorizuara.
Objektivat Të trija format e zhvillimit të kësaj lënde me lexim, memorizim dhe shpjegim i temave të texhvidit, synojnë leximin në një mënyrë sa më të saktë të Kur’anit në gjuhën e tij origjinale. Gjithashu synohet pasurimi i pemës së pjesëve përmendësh të Kur’anit për secilin student, duke e plotësuar nevojat e studentëve në këtë këndvështrim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Texhvid: Idgam mithlejn. Lexim: Fq. 13 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Gashije.
2Texhvid: Idgam mutekaribejn. Lexim: Fq. 14 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures A’la.
3Texhvid: Idgam mutexhanisejn. Lexim: Fq. 15 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Tarik.
4Texhvid: Texhvid: Mim-i me sukun. Lexim: Fq. 16 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Buruxh.
5Texhvid: Idgami shemsi dhe iz’hari kameri. Lexim: Fq. 17 e sures Al Imran. Përmendësh: Inshikak.
6Texhvid: Kalkale dhe gradat e saj. Lexim: Fq. 18 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Mutaffifin - 1.
7Texhvid: Hukmurra - 1. Lexim: Fq. 19 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Mutaffifin - 2.
8Provim Gjysmëfinal
9Texhvid: Hukmurra – 2. Lexim: Fq. 20 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Infitar.
10Texhvid: Lafdhatullah. Lexim: Fq. 21 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Tekuir.
11Texhvid: Medi sila. Lexim: Fq. 22 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Abese.
12Texhvid: Sekte. Lexim: Fq. 23 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Naziat - 1.
13Texhvid: Sexhde dhe ndalesat. Lexim: Fq. 13 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Naziat - 2.
14Texhvid: Përsëritje e veçorive absolute. Lexim: Fq. 24 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Nebe - 1.
15Texhvid: Tabela e rregullave të texhvidit (veçoritë relative). Lexim: Fq. 25 e sures Al Imran. Përmendësh: Dëgjimi i sures Nebe - 2.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët fitojnë aftësi për të lexuar Kur’anin Famëlartë në përshtatshmëri me veçoritë e tij fonetike dhe me rregullat e texhvidit.
2Studentët pasurojnë repertorin e pjesëve të memorizuara prej Kur’anit.
3Studentët pajisen me njohuri teorike dhe praktike të shkencës së texhvidit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 2510
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)