Emri i Lëndës : Metodologjia e Jurisprudencës Islame
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 301-1 B 5 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë ekzaminohen burimet e jurispudencës islame si dhe metodat e komentimit të saj. Burimet themelore të jurispudencës islame na informojnë rreth zhvillimit historik dhe rrymave krysore të saj. Me këtë synohet që studentët, duke patur njohuri në lidhje me burimin e dispozitave të Jurispudencës Islame të fitojnë aftësinë e argumentimit të këtyre dispozitave. Në veçanti theksohet vlera dhe detyrimi përkatës i këtyre dispozitave. Ekzaminohen rregullat e gjuhës dhe metodologjisë, të cilat duhen përmbushur për të kuptuar sa më mirë tekstet fetare. Gjithashtu ka për qëllim fitimin e aftësisë nga ana e studentit për të nxjerrë dispozita nga tekstet fetare si dhe pët tu dhënë zgjidhje çështjeve të reja nën kornizën e Jurispudencës Islame.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që nxënësit të njohin shkencën e Jurisprudencës Islame nga ana sistematike dhe termat e kësaj shkence.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përmbajtja e Jurisprudencës
2Rregullat e shoqërisë dhe Jurisprudenca
3Dija e jurispudencës dhe praktikimi i saj
4Sistemet e jurispudencës
5Jurisprudenca dhe drejtësia
6Lidhja midis jurispudencës dhe kulturës
7Burimet e jurispudencës
8Provim Gjysmëfinal
9Ndarja e jurispudencës ne degë te ndryshme
10Ndryshimi midis Jurispudencës së shoqërisë dhe jurispudencës individuale
11Rregullat e jurispudencës nga ana praktike
12Jurisprudenca dhe metodat e shpjegimit
13Mentaliteti i jurispudencës
14Jurisprudenca dhe vënia e rregullave
15Përësëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë termat themelorë te jurisprudencës islame
2Lidhjen e jurisprudencës islame me jurisprudencat e tjera.
3Terma të ndryshëm rreth jurisprudencës islame.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11616
Provimi final 12121
Të tjera 21020
Ngarkesa totale e orëve 149
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.96
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)