Emri i Lëndës : Historia e Medh’hebeve
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 311-1 B 5 2 0 0 2.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përkufizimi i Historise se Medhhebeve, tematikat e tyre, qellimi, metoda; Ma´turidi, Eş´ari, İmâmijje, Zejdijje, İsmâilijje, ibadijje, Dyrzi, Nusajri dhe gjendja e sotshme e Yezidi; medhhebet moderne: Bahai, Kadijani ve Vehhabi; Medhhebet që u pëlqyen nga tuqit gjatë historisë, Alevîzmi-Bektashizmi .
Objektivat Fitimi i dijeve në lidhje me medhhebet fetare apo politike Islame që jetojne akoma sot, te njohim arsyet politike dhe fetare të ndryshimit të tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Perkufizimi i Historisë së Medhhebeve, tema, qëllimi, metoda; termat themelorë dhe burimi i saj.
2Arsyet që pregatitën lindjen e ekolit të Ehl-i Synnetit, mendimet themelore dhe vendi që ze në mendimin Islam.
3Emërtimi, gjërat që ka fituar Islami nga ata dhe historia e zhvillimit të Selefizmit, Esharizmit dhe Maturidizmit.
4Shiit në ditët e sotme; Ekolet e Zejdizmit dhe İsmailizmit.
5İmamijje dhe vendi isaj në Islam; mendimet themelore te Medhhebit
6Mendimet themelore dhe lindja e Bahaizmit.
7Nusajrizmi dhe mendimet themelore të saj.
8Provimi gjysmëfinal
9Dyrzizmi dhe mendimet themelore të saj.
10Jezidizmin dhe mendimet themelore të saj.
11Kadijanizmi dhe mendimet themelore të saj.
12Vehhabizmi, historia e lindjes, mendimet themelore dhe ndikimet
13Termat themelorë dhe burimi i Alevizmit dhe Bektashizmit.
14Historia e Alevizmit dhe Bektashizmit, mendimet kryesore dhe fitimet që i sollën mendimit Islam.
15Historia e Alevizmit dhe Bektashizmit, mendimet kryesore dhe fitimet që i sollën mendimit Islam.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Do të më soj medh’hebet e ehli sunneh
2Do të më soj studenti medh’hebe te rinj
3Do të më soj ndryshimet midis medh’hebeve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21020
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)