Emri i Lëndës : Anglisht I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 101-1 E 1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Analizë teksti synon zhvillimin e katër shprehive të nxënies së gjuhës Angleze, përkatësisht shkrimin, leximin, të folurin dhe dëgjimin. Qëllimi kryesor është pajisja e studentëve me kompetenca të mjaftueshme gjuhësore për mbarëvajtjen e studimeve të mëtejshme akademike.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri të plota mbi shkrimin, leximin, dëgjimin dhe të folurën. - Të qartësojë studentët mbi çështjet problematike të Anglishtes - Të mundësojë studentin me një angazhim sa më efektiv në përdorimin e gjuhës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Një ndjenjë aventure. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
2Puna dhe loja. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
3Shiko dhe beso. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
4Ju keni nevoje për dashuri . Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
5 Është gjithçka në mendje. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
6Formimi i famës . Dëgjim dhe lexim i materiale autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
7Të dukesh mire. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
8Provimi gjysmëfinal.
9Si të pasurohesh. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
10Planeti tokë. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
11Është një botë e çmendur. Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
12Fajtor apo i pafajshëm. . Dëgjim dhe lexim i materialeve autentike. Përdorimi i gjuhës në të folur dhe shkruar.
13Intervista.
14Prezantime.
15Përsëritje
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte342
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final62
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final38
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 339
Gjysmë finale 133
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)