Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe për të Huajt I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
AFL 101-2 D 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen.
Objektivat - Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës shqipe si një gjuhë indoevropiane - Mësimi i nocioneve bazë gramatikore - Njohja me kategoritë kryesore të gjuhës shqipe, me qëllim që studentët e huaj të dinë të orientohen drejt, kur këto kategori të jenë të nevojshme për ta, në komunikimin dhe kuptimin e gjuhës shqipe
Programi i Lëndës
JavaTema
1Alfabeti i gjuhës shqipe. Tejshkrimi fonetik i tingujve të shqipes letrare. Theksi. Ushtrime mbi shqiptimin dhe drejtshkrimin e fjalëve në shqip.
2Fjalët përshëndetëse. Fjalë dhe fjali të thjeshta. Numërorët.
3Fjalë dhe forma gramatikore. Shumësi dhe dy trajtat e emrit. Gjinia.
4“Takimi dhe njohja me një person të ri”. Përemrat pyetës.
5Vendet, kombësitë dhe gjuhët. Emërtimi i profesioneve në shqip.
6Mbaresat e trajtës së shquar. Ora. Pjesët e trupit. Modele fjalish.
7Përemri vetor. Folja ndihmëse
8Provim gjysmëfinal
9Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes
10Zgjedhimi i parë i foljeve. Zgjedhimi i dytë i foljeve. Foljet e parregullta. Pjesë mohuese
11 Llojet e përemrave. Fjala
12Zgjedhimi i tretë i foljeve. Karakteristika dhe rregulla të zgjedhimit. Formimi i fjalive të thjeshta.
13Lakimi i emrit në njëjës (trajta e pashquar dhe e shquar). Emra të nyjshëm. Lakimi i mbiemrave të nyjshëm. Ndajfolje mënyre.
14Lakimi i emrave (vijim). Zgjedhimi i foljeve (modele).
15Koha e tashme joveprore.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë ne gjendje të flasin dhe të shkruajnë rreth situatave të jetës së përditshme.
2Studentët do të përvetësojnë rregullat bazë të gramatikës së gjuhës shqipe dhe t'i përdorin saktë në ligjërimin e shkruar dhe të folur.
3Studentët do të përvetësojnë elementet kyçe të gjuhës shqipe, për t'u përgatitur për një nivel më të avancuar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11010
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 129
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.16
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)