Emri i Lëndës : Hyrje në Filozofi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PHL 101-1 A 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të na njohë me konceptet themelore të filozofisë, me rrymat filozofike dhe me filozofët kryesor të saj. Fillimisht do të njihemi me termat themelor të filozofisë, me tematikat dhe me shkollat e filozofisë. Gjithashtu do të njihemi me rrjedhën e filozofisë deri në ditët tona dhe mendimet e filozofëve të ardhur deri tek ne. Si dhe në anë të ushtrimeve me shkrim dhe me gojë, studentët do të mund të formojnë një botkuptim filozofik, logjik dhe shkencor, me anë të së cilave në të ardhmen mund t’u jap zgjidhje problemeve të përditshme gjatë jetës.
Objektivat Kjo lëndë ka për qëllim që duke shpjeguar termat themelore të filozofisë dhe parimet e saj në formë hyrjeje të pajisë studentin me mendimin filozofik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është filozofia e fesë? Temat, metodikat dhe qëllimet e saj.
2Cilët, pse, si dhe që kur bëhet filozofia e fesë?
3Marrëdhënia mëndje-besim. Racionalizëm i tepruar, Fideizëm radikal.
4Racionalizëm kritikues, Fideizëm i shëndetshëm. Disa dinamika të tjera të besimit: Ndjenja, vullneti, dyshimi.
5Teizmi dhe Argumentat e ekzistencës së Zotit. Argumenti ekzistencialist, Argumenti mbi shkencën e gjithësisë.
6Argumenti teleologjik, Argumenti mbi shkencën e moralit, Argumenti mbi përvojën e fesë.
7Gjuha e fesë dhe Atributet e Zotit.
8Provim Gjysmëfinal
9Konceptet për Zotin përveç Teizmit. Deizmi, Panteizmi.
10Panenteizmi, Agnostisizmi, Ateizmi.
11Ateizmi, Cështja e keqbërjes dhe Teodiseja.
12Jeta pas vdekjes
13Cështja e shumëllojshmërisë së feve.
14Marrëdhënia e fesë me shkencën, shëndetin, natyrën artin dhe moralin.
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të pajiset me njohuri të përgjishme rreth temave themelore të filozofisë së fesë.
2Studenti do të zhvillojë aftësitë e tij në mendimin filozofik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12525
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)