Emri i Lëndës : Tekste Hadithi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 212-1 B 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish, Arabic
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë trajtohen tema rreth historisë dhe metodologjisë së hadithit. Qëllimi i kësaj lënde është të kuptuarit sa më mirë të haditheve nga studentët si dhe pajisja e nevojshme e cila nevojitet për të përfituar nga burimet e hadithit. Në këtë mënyrë ekzaminohen termat kryesorë të hadithit, transmetuesit e hadithit, veprat dhe shkencat kryesore të hadithit. Këto tema shqyrtohen duke patur parasysh zhvillimin historik të shkencës së hadithit. Në këtë mënyrë studentët mësojnë vlerësimin e haditheve dhe metodat e transmetimit të tyre
Objektivat Lexim i haditheve rreth fjalëve dhe veprave të Profetit (s.a.s)
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Hadith Dhe Synnet, Rëndësia e Hadithit, Historia e Hadithit (Shkurtimisht).
2Hadithi rreth zilisë së pëlqyer dhe e lavdëruar? Çështë zilia? Zilia në islam? Llojet e saj?
3Hadithe rreth vlerës së dynjasë dhe pozitës së njeritu në të.
4Hadithe rreth moralit të besimtarit (Takvaja, Kryerja e veprave të mira, morali i bukur)
5Rruga për në Xhennet (Besimi në Zot, Adhurimi, Zekati, Agjërimi)
6Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Llojet e sadakasë, pajtimi midis 2 personave, ndihma ndaj tjetrit, fjala e bukur, largimi i të keqes)
7Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur ( Falja e namazit, këshilla ndaj çdo muslimani, drejtësia, besnikëria dhe gënjeshtra)
8Provim Gjysmëfinal
9Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (metodat dhe rrugët për largimin e të këqinjave,)
10Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (dituria dhe të vepruarit me të)
11Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Ruajtja e lidhjeve farefisnore,Kushurinjtë, Komshiu, Të Varfërit )
12Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Besimtari është njeri i përgjegjësisë)
13Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (brezi më i mirë, punët që fshijnë gjynahet dhe lartësojnë gradët)
14Lexim Të Disa Haditheve Të Përzgjedhur (Ihsani: Të adhurosh Allahun sikur e shikon Atë)
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të rrisë botëkuptimin e studentëve dhë të përmirësojë, dhe përdorë aftësitë e nevojshme për tu bërë një komunikues i aftë ndërpersonal.
2Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë mënyrat e komunikimt personal
3Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë mënyrat e komunikimt ndërpersonal
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 12020
Provimi final 11313
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)