Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 102-4 B 2 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Komunikimi gjuhësor është vlerë e njeriut. Vetëm njerëzit kanë aftësi të përçojnë sinjale tingëllore ose, siç thuhet ndryshe, shenja gjuhësore. Lënda e gjuhës shqipe ndihmon për të përforcuar aftësinë e të folurit me shkrim dhe gojë. Shqipja si gjuhë e shkruar dhe e folur ka sistemin e vet të veçantë shkrimor, por dhe një tërësi rregullash që formojnë strukturën e këtij sistemi. Kur analizojmë strukturën e shqipes, ndërtojmë gramatikën e saj. Përmes të mësuarit analitik dhe kritik synohet të folurit e gjuhës standard, me shkrim dhe me gojë, duke u aftësuar në ndërtimin e ligjërimit të nevojshëm
Objektivat  Të marrë formim bazë gjuhësor  Të përvetësohen çështje të fonetikës, leksikologjisë, të normës morfologjike, sintaksore si dhe të drejtshkrimit të gjuhës shqipe.  Të arrijnë studentët një akt të lartë komunikativ nëpërmjet ligjërimit normative.  Të rrisin cilësinë gjuhësore të punimeve (ese, detyra kursi, artikuj) punim diploma  Të nxitet të vështruarit kritik si dhe akti i korrektimit në rastet e shmangieve nga shqipja standard.
Programi i Lëndës
JavaTema
1KULTURË GJUHËSORE Pjesa e tretë: Drejtshkrimi III. Norma dhe struktura gramatikore (Hyrje) Parimet e drejtshkrimit të shqipes - Struktura e rregullave të drejtshkrimit të shqipes
2Drejtshkrimi i zanoreve - Zanoret e theksuara: e, ë - Zanoret e patheksuara: e, zanorja ë paratheksore, pastheksore jofundore, fundore
3Grupe dhe takime zanoresh - Fjalët dhe grupet ie / je - Fjalët e huaja me ia, ie, io, iu dhe ai, ei, oi, ui - Apostrofi
4Shkrimi i bashkëtingëlloreve - Shkrimi s / z dhe i sh / zh / ç nistore - Shkrimi me j ose me i - Bashkëtingëlloret në grupet ce / ci, ge/gi (në fjalë të huaja) - Emrat e përveçëm të huaj
5Shkrimi i fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes - Shkrimi i fjalëve njësh - Shkrimi i fjalëve ndaras - Shkrimi me vizë lidhëse - Shkrimi me vizë të gjatë
6Përdorimi i shkronjave të mëdha - Emrat e përveçëm - Pjesët përbërëse të emërtimeve zyrtare - Emërtimet e përveçme dy – a më shumëfjalëshe
7Nyja e përparme dhe parafjalët - Shkrimi i nyjës së përparme - Shkrimi i nyjave, i pjesëzave dhe i parafjalëve të përsëritura - Ushtrime
8Provim Gjysmëfinal Pjesa e katërt: Pikësimi IV. Pikësimi (Hyrje) - Shenjat e pikësimit - Parimet e pikësimit - Klasifikimi i shenjave të pikësimit
9Shenjat e pikësimit në fund të fjalisë - Pika. Përdorime të tjera të pikës - Pikëpyetja. Pikëpyetja. Tri pikat - Përdorime të veçanta të presjes, kllapave e thonjëzave - Presja. Kllapat. Thonjëzat
10Pikësimi i fjalisë së thjeshtë - Shenjat e pikësimit midis gjymtyrëve kryesore dhe të dyta - Gjymtyrët homogjene pa lidhëza dhe me lidhëza - Shenjat e pikësimit në fjalitë me gjymtyrë të veçuara: përcaktori i veçuar, ndajshtimi i veçuar, rrethanori i veçuar. - Gjymtyrët sqaruese, plotësuese e saktësuese - Thirrori. Ndërtimet me forma të pashtjelluara. Pjesëzat pohuese, mohuese dhe dëftuese - Fjalët dhe shprehjet modale - Pasthirrmat dhe tingullimet
11Pikësimi i periudhës - Periudha me fjali palidhëzore Fjalitë me lidhje numërimi Fjalitë me lidhje kundërshtie Fjalitë me lidhje ftilluese
12Pikësimi i periudhës - Periudha me fjali palidhëzore Fjalitë me lidhje sqaruese e shtuese Fjalitë me lidhje shkakore Fjalitë me lidhje kushtëzimi
13Periudha me bashkërenditje. Periudha me nënrenditje çështjet kryesore Fjalia përcaktore Fjalitë foljore (ftilluese e rrethanore) - Periudha me fjali të ndërmjetme dhe të ndërshtëna - Pikësimi i ligjëratës së drejtë, i dialogut dhe i citimeve Ligjërata e drejtë Dialogu Citatet dhe citimet - Ushtrime
14Periudha me bashkërenditje. Periudha me nënrenditje Fjalia përcaktore Fjalitë foljore (ftilluese e rrethanore) - Periudha me fjali të ndërmjetme dhe të ndërshtëna - Pikësimi i ligjëratës së drejtë, i dialogut dhe i citimeve Ligjërata e drejtë Dialogu Citatet dhe citimet - Ushtrime
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat themelore të artit të të shkruarit
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë gjuhësor (ese, detyra kursi, punim diplome)
3Të nxitet të menduarit kritik duke u shfaqur në aktin e korrektimit në rastet e shmangies nga shqipja standarde.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize15
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)