Emri i Lëndës : Gjuhë Shqipe I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ALB 101-3 A 1 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kulturë gjuhësore: Arti i të shkruarit. - Rregulla të krijimit, fazat, planifikimi, shkrimi i krijimit, teksti, lidhëzat e tekstit . Shqipja letrare
2Teksti. Paragrafi. Citimet dhe shënimet. Radhitja dhe përgatitja për shtypje e një dokumenti
3Rishikimi: rishkrimi, redaktimi dhe korrektimi. Redaktimi. Korrektimi. Shenjat e korrektimit
4Norma gramatikore. Gjuha standarde shqipe. Normat e shqipes standarde. Shprehitë e të shkruarit drejt.
5Gjinia, trajta dhe rasa e emrit.
6Përemri. Llojet. Kuptimi, veçoritë gramatikore. Ndryshime dhe ngjashmëri.
7Folja. Klasat e foljeve. Prejardhja e formave foljore. Folje me dysorë. Mënyra urdhërore.
8Provim gjysmëfinal (MIDTERM).
9Përshtatja e gjymtyrëve në fjali
10V. Cështje sintaksore: rendi...
11Përshtatja e kohëve në periudhën me nënrenditje.
12VI. Pastërtia e leksikut.
13Miqtë e rremë ((gr. παρόνιμ-paronimet)... Shëmtime gjuhe.
14Fjala shqipe në vend të fjalës së huaj: Ushtrime.
15Përsëritje. Ushtrime.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuritë bazë të gjuhës dhe do të dinë të flasin drejt dhe shkruajnë pa gabime drejtshkrimore..
2Studentët do të mund të përkthejnë më mirë nga gjuhët e huaja tekste të ndryshme, duke njohur në mënyrë rrënjësore gjuhën amtare.
3Studentët do të arrijnë të shkruajnë ese, njoftime, deklarata etj., në mënyrë koherente dhe të saktë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize15
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)