Emri i Lëndës : Sijer
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ISC 122-1 B 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, Turkish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të shpjegohet historia e popullit arab para Islamit, jeta e Profetit (a.s.) si një personalitet historik, personaliteti i tij dhe veprimtaritë.
Objektivat Studimi i kohës në të cilën jetoi Profeti (a.s.) brenda gjithe historisë së njerëzimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kuptimi, rëndësia, qëllimi dhe tematika e Sijer-it
2Një zë fillon të jehojë në luginën e Bekës, Lajmi i mirë shëtit ndër njerëz. Pema që shkon deri tek Profeti Ibrahim
3Lindja e Bekuar, Vitet që kaluan pranë Mëndeshës, Vdekja e Aminës së nderuar, Përkujdesja e gjysh Abdulmuttalib.
4Takimi i parë me Hatixhen, Meremetimi i Qabes dhe Gjykuesi fjalëprerë.
5Në prag të ritakimit, Dhe koha e ritakimit erdhi, Prijësit e Përhershëm, Pasues dhe vite të mundimshme.
6Ftesa dhe Kumtesa fillon të bëhet haptazi, Orvatjet për të binduar Ebu Talibin, Peizazhe dhune.
7Në shtëpinë e Ibni Erkamit, Një llogari e mbetur prej së shkuarës, Ajetet për kumtim.
8Provim Gjysmëfinal
9Ardhja e Omerit, Emigrimet drejt Etiopisë, Bojkoti i përgjithshëm, Viti i trishtimit.
10Udhëtimi për në Taif, Edhe njëherë Meka.
11Isra dhe Miraxhi, Besëlidhjet e Akabesë.
12Leja për hixhret dhe shqetësimi i Kurejshit.
13Migrimi i shenjtë, Medina: një atdhe I ri, Ngritja e një qytetërimi të ri, Një epokë e re.
14Drejt Bedrit, Zhvillimet e ndryshme pas luftës së Bedrit, Zhvillimi i shumëpritur. Pas Uhudit, Një sulm tjetër dhe Hendeku, Udhëtimi për në Umre dhe Hudejbija.
15Lajme të ardhura nga Heuazini, Themelet e mirëkuptimit në botën e ndritur, Koha po afronte.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mësojnë historinë e arabëve para Islamit, jeta e profetit (a.s.) si një personalitet historik.
2Studentët do të studiojnë kohën në të cilën jetoi Profeti (a.s.) brenda gjithe historisë së njerëzimit.
3Studentët do të përfitojnë aftësi për t’i dhënë zgjidhje problematikave bashkohore, duke u nisur nga shembulli dhe metoda e Profetit a.s.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 050
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)